There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС04/0012

Ямбол,   15.07. 2014 г.

На основание чл. 30 от Закона за държавната собственост във вр. с чл.7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

Мотив за отдаване под наем на вещта частна държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: 

 

 

1. Отдаване под наем за срок от пет години  на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв.№ 2049128131, находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, влизащи в Република България”, представляваща преместваема работна кабина.

2. Предназначение на имота: за осъществяване на спедиторска дейност, съгласно чл.34 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове.

     

II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 215,25 лв. (двеста и петнадесет  лв. и 25ст.), без ДДС. 

 

III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 18.08.2014 година.

 

IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 20.08.2014 г. от 16.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.

 

V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 (Двадесет) лева, следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 19.08.2014 година.

 

VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 (двадесет) лева. Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 16.00 часа на 18.08.2014 година. 

VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 19.08.2014 година. Телефон за информация – 046686822 .

 

VIII. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

инж.НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 17 July 2014 09:45)