There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0016
ЯМБОЛ 25.08.2014 г.

 

   На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 30 от Закона за държавната собственост, във вр. с  чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и въз основа на Протокол от 20.08.2014 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0012 от 15.07.2014 г.    

О П Р Е Д Е Л Я М:

   1. „НОВА СПЕД”ЕООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. *****, община *****, област *****, ул. ***** № ***, представлявано от **********, с ЕГН ********** за наемател на движима вещ - частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв.№ 2049128131, находяща се в ГКПП „Лесово - Хамзабейли“, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, на трасе „Товарни коли /ТИР/“, влизащи в Република България”, представляваща преместваема работна кабина.
   2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена в размер на 2000 лв. (Две хиляди лева) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:


   Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Иванов – Заместник областен управител.
   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

инж. НИКОЛАЙ ПЕНЕВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 25 August 2014 13:59)