There are no translations available.

ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 19 , ал. 1, ЗДС, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, ППЗДС, вр. чл. 51, ППЗДС и Заповеди №№ ДС 04/0010/31.03.2010 г.; ДС 04/0011/31.03.2010 г. и ДС 04/0012/31.03.2010 г. на Обл. у-л:

О Б Я В Я В А М:

 


1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧДС, находящ се в гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 87374.538.11.1.33, с предназначение „Кафе- клуб” с полезна площ 102.40 кв.м, обособен в сутеренен етаж на административна сграда с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2(І-ва зона- идеален център).
Начална месечна наемна цена: 1085 лв. без ДДС.
Срок за отдаване под наем -7 години.


2. Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

2.1 част от недвижим имот, ЧДС, находящ се в гр. Елхово, ул. „Морава” № 1А, представляващ Първи етаж: Помещения №№ 1, 2, 3, 4 и 5 с полезна площ 77.45 кв.м и стълбище с обслужващ коридор с полезна площ 15.21 кв.м от двуетажна сграда със смесено предназначение с идентификатор 27382.500.9501.8 .
Начална месечна наемна цена: 428.21 лв. без ДДС.
Срок за отдаване под наем - 10 години.

2.2 част от недвижим имот, ЧДС, находящ се в гр. Елхово, ул. „Морава” № 1А, представляващ Втори етаж: Помещения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 с полезна площ: 93.57 кв.м и стълбище с обслужващ коридор с полезна площ 17.48 кв.м от двуетажна сграда със смесено предназначение с идентификатор 27382.500.9501.8.
Начална месечна наемна цена: 720.49 лв. без ДДС.
Срок за отдаване под наем - 10 години.

3. Търговете по т. 1., 2.1 и 2.2 ще се проведат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, както следва:
3.1 на 11.05.2010 год. от 10.00 часа;
3.2 на 11.05.2010 год. от 13.00 часа;
3.3 на 11.05.2010 год. от 15.00 часа.

4. Депозитът за участие в търговете по т.1., 2.1 и 2.2 се внася в срок до 16.00 часа на 10.05.2010 г. по сметка на Областна администрация-Ямбол:
IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка ДСК ЕАД гр. Ямбол, в размери, както следва:
4.1. по т. 1 - 400 (четиристотин) лева;
4.2. по т. 2.1 - 200 (двеста) лева;
4.3. по т. 2.2 – 300 (триста) лева.
4. Тръжна документация може да се закупи в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 16 часа на 10.05.2010 г.

5. Оглед на обектите може да се извърши след представяне на документ за закупена тръжна документация, както следва:
5.1 за търга по т. 1. - всеки работен ден от 900 до 1700 часа, най-късно до 10.05.2010 г.
5.2 за търговете по т. 2.1 и 2.2 - след предварителна заявка в деловодството на администрацията, подадена най късно до 10 часа на 10.05.2010г.
6. Заявленията за участие в търговете ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” от момента на публикуване на обявата до 17.00 часа на 10.05.2010г.
Телефон за информация – 68-68-20 - отдел „Държавна собственост и устройство на територията”.

ТАНЯ ДИМИТРОВА /п/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 07 June 2010 12:28)