Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  РД 01/0017
ЯМБОЛ 06.02.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка със Заповед РД 11-177/02.02.2015 г. за обявяване на заболяването Инфлуенца (грип) H5N1 по птиците на територията на област Бургас, общ. Камено, с. Константиново, Заповед 11-178/02.02.2015 г. на Изпълнителния директор на БАБХ

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Директорът на ОДБХ – Ямбол да организира :
  1. Незабавно провеждане на  общинските епизоотични комисии в общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и  Стралджа за набелязване на конкретни мерки за предотвратяване появата и разпространението на заболяването на територията на областта
  2. Да приведе ОДБХ – Ямбол в състояние на повишена епизоотична готовност
  3. Да разпореди извършване на клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни птици
  4. Да разпореди извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти
  5. Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви птици и вземане на проби
  6. Да разпореди проверка относно изправността на техниката за извършване дезинфекция и дезинсекция
  7. Да осигури постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивните дни на „горещи телефони“, на които да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици. Телефони за контакт 046/66 36 26 и 0889 81 51 38 и 0887 88 23 83 и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
II. Директорът на ОДБХ – Ямбол да разпореди на собствениците и управителите на птицевъдни обекти и обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди :
  1. Да не се допуска излизане на птиците извън дворовете
  2. Да не се допуска контакт между птиците в животновъдния обект и диви птици
  3. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците
  4. Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици – патици и гъски от други домашни птици от кокоши вид
  5. Да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение от здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност.
III. Забранявам:
  1. Провеждането на пазари и изложби или други събирания на домашни и ли други птици в област Ямбол
  2. Лова на пернат дивеч на територията на област Ямбол
  3. Достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици

  Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Николай Георгиев – и.д. Директор на ОДБХ – Ямбол.
  Заповедта да се сведе до знанието на Кметовете на общините, Директора на ОД на МВР – Ямбол, Директора на ОДБХ – Ямбол и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол