Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0002
Ямбол 01.04.2015 г.На основание чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:    

                                            Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, актуван с АДС № 3034/12.07.2011 г.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:    
1. Отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”,  направление вход в Република България, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове и становище с изх.№ 06-00-42/17.03.2015 г. на За министър на финансите.

 II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 159,55 лв. (сто петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки), без ДДС.  

III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 16.30 часа на 08.05.2015 г., със задължителното присъствие на служител от Областна администрация – Ямбол, за което се съставя протокол.

IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 12.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.

V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 лв. (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 11.05.2015 година.
VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 лв. (Двадесет лева). Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12.30 часа на 08.05.2015 година. 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 11.05.2015 година. Телефон за информация – 046/686844.
VIII. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

…………………………………………………………………………………………………

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

 

Последна промяна (Четвъртък, 02 Април 2015 11:19)