There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0006
ЯМБОЛ 20.04.2015 г.

 

  На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

  І. Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ, собственост на Областна администрация – Ямбол:
Лек автомобил, марка „Пежо”; модел 407 2.0 D; дата на първа регистрация - 19.05.2005 г., с регистрационен номер У 0001 АМ; двигател № 10DYTE4105524, дизелов, с максимална мощност - 100 kW и обем – 1997 см3; рама № VF36DRHRH21181066; цвят: бежов металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 800 лв. (Пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС,
от комисия в състав:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
  ІІ. Заявленията за участие в търга, заедно с копие от документ за самоличност (за физически лица), а за юридически лица – удостоверение за съдебна регистрация (оригинал или заверено копие), както и с документ за внесен депозит,  се подават в деловодството на Областна администрация – Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, считано от 23.04.2015 г. (четвъртък) в срок не по-късно от 17:30 часа на 30.04.2015 г. (четвъртък). В случай, че кандидатът се представлява от пълномощник, последният следва да приложи и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга.
Заявления за участие, както и оферта по образец, могат да бъдат получени в деловодството на Областна администрация – Ямбол.
  ІІІ. Депозитът за участие в търга е в размер на 580 лв. (Петстотин и осемдесет лева) и се внася до 16.30 часа на 30.04.2015 г. преди подаване на заявлението за участие в търга по следната банкова сметка в Банка ДСК ЕАД, гр. Ямбол, а именно:
   IBAN: BG47STSA93003305143779;
   BIC код: STSABGSF.

  ІV. Оглед на вещта може да бъде извършен всеки работен ден до 30.04.2015 г. от 09:30 часа до 17:00 часа, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, в присъствието на Председателя на комисията или определен от него член.
  V.  Кандидатът за участие попълва офертата си (по образец) и я запечатва в малък непрозрачен плик. Председателят на комисията или определен от него член проверява дали са налице всички документи за участие в търга. При положителна констатация, документите, заедно със запечатания плик с офертата, се поставят в голям непрозрачен плик. На плика се отбелязва входящият номер, под който е заведено заявлението в регистъра на Областна администрация - Ямбол. Така приетата оферта се пуска в специално запечатана по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредбата урна, в присъствието на кандидата.
  VІ. На 04.05.2015 г. от 10.00 часа (първия работен ден), след изтичането на срока по т. ІІ от настоящата заповед, Комисията отваря урната и класира офертите по реда на чл. 10 от Наредбата, като обявява резултатите в еднодневен срок от съставянето на тръжен протокол.
  VІІ. С обявения за спечелил търга участник се сключва договор за продажба на движимата вещ - предмет на търга.  Предложената цена заедно с начисления ДДС (20 %) се заплаща в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, по следната банкова сметка в Банка ОББ, гр. Ямбол, а именно:
   IBAN: BG95UBBS80023106143800;
   BIC код: UBBSBGSF
.
  Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, Комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
  Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането.
  VІІІ. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на Председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
  ІХ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Ямбол и на официалната интернет страница на администрацията – www.yambol.government.bg, както и да се публикува обявление в един ежедневник.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 21 April 2015 11:44)