There are no translations available.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

  Областният управител на област Ямбол, на основание чл.149, ал.6 , във връзка с чл.148, ал.3, т.1 и ал.4 , чл.145, ал.2,т.1 , чл.143, чл. 144, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е одобрен  инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж  № 1/27.04.2015 г. на Община Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” №7 и ЕИК 000970496, представлявана от Георги Славов - кмет на община Ямбол, за обект : „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа- І етап (клетка1)”, разположен в землищата на с.Хаджидимитрово и Дражево , община „Тунджа”, област Ямбол при условията на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Обектът е втора  категория, съгласно чл.137, ал.1 ,т .2 ,буква „г” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи.
  Строителното разрешение и приложението към него – Комплексно разрешително №225-НО/2008г. издадено от МОСВ се намират на разположение в Областна администрация  Ямбол.

ДИАНА ДИНКОВА  /п/
За Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 05 May 2015 07:43)