Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

  Областният управител на област Ямбол, на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 във връзка с чл.54, ал.1 и чл.147, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадено Разрешение за строеж № 2 от 27.07.2015г. на  „ЕКО ЛЕНД“ ДЗЗД, с административен адрес: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” № 13, ЕИК 176499699, представлявано от Момчил Борисов Борисов, чрез пълномощника Петко Александров Геров за да извърши изпълнение на временно строителство за нужди, свързани с организация на строителството за обект:„Временна база във връзка със строителството на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа - І етап (клетка1) ”, разположен в землището на с.Хаджидимитрово. Обектът е ШЕСТА категория, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗУТ и чл.12 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд  в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
   Строителното разрешение се намира на разположение в Областна администрация Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол