There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0015
ЯМБОЛ 23.09.2015 г.

 

  На основание чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Заявление вх. № 4702/0049-19.08.2015 г. от „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, техническо задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласувано от възложителя, протоколи на експертните съвети по ТСУ към общините Ямбол и „Тунджа“ за съгласуване на задание и във връзка с изграждане на обект „Склад за готова продукция на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД  в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, който е от важно икономическо значение за региона, както и на основание сключен договор за присъединяване на обекта към  газоснабдителната  мрежа на гр. Ямбол, с оглед кратките срокове за изпълнение на договора,

Н А Р Е Ж Д А М:

   РАЗРЕШАВАМ на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект “Разпределителен газопровод до площадката на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД - с. Кабиле“, разположен на територията на община Ямбол в поземлени имоти  № 87374.72.673 и № 87374.69.644 и на община „Тунджа“, област Ямбол в поземлени имоти № 000281, 000275, 000212, 000104, 6.55, 000311, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
    1. Подробен устройствен план – парцеларен план за обекта във фаза окончателен проект;
    2. План-схема на разпределителния газопровод, преминаващ през урбанизираната територия на с. Кабиле;
    3. Инвестиционен проект за обекта  във фаза технически проект .
   При разработката на ПУП – парцеларен план за обекта  да се вземе предвид одобрения,  със Заповед № ДС04/0005 от 07.08.2013 г. на Областен управител на област Ямбол, ПУП - парцеларен план за обект “Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“.
   ПУП – парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
   Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър - Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с общинска служба по земеделие „Тунджа –Ямбол“.
   Преди внасяне на комплексния проект за одобряване в Областна администрация -  Ямбол да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ. Необходимо е проектната документация да се съгласува  и с ръководството на военно формирование 52590 - Ямбол.
   За инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и специалните закони.

   Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол  и да се изпрати на община Ямбол и община „Тунджа“.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол