There are no translations available.

Списък на имотите, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Тунджа".

Last Updated (Tuesday, 22 December 2015 10:29)