Списък на имотите, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Тунджа".

Последна промяна (Вторник, 22 Декември 2015 12:29)