Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0002
ЯМБОЛ 28.12.2015 г.

 

   В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с изх. № 2801-21026 от 23.12.2015 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. , състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К от общинска транспортна схема на община Ямбол.   
   С оглед изтичане на срока на договор с рег. № 04-633 от 30.12.2005 г. за обслужване пакет от 8 (осем ) автобусни линии от общинската транспортна схема на община Ямбол с номера:  № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К, изпълнявани  към момента от“ Ямбол Бус“ ООД,  кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по - горе Регламент, въз основа на пряко възлагане.
   Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 01.01.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.
   Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Р А З Р Е Ш А В А М:

   Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К от общинска транспортна схема на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на Договор с рег. № 04-633/30.12.2005 г.  до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 31.12.2016 г.
   Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България.
   В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. , и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
   Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуги  по транспортно обслужване на населението по автобусни линии с номера:  № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К  от общинска транспортна схема на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

Д О П У С К А М:

   Предварително изпълнение на настоящото решение.
   Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.
   На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол