Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0006
ЯМБОЛ 08.03.2016 г.

 

    На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, и във връзка с бързото развитие на информационните и комуникационни технологии, развитието на световната интернет мрежа и необходимостта от създаването, обработването и обмена на все по-големи обеми от информация, повишаване изискванията за сигурността, надеждността и непрекъсваемата работа и изграждане на нова оптична кабелна линия между гр. Елхово, с. Странджа и границата с Турция, постъпило Заявление вх. № 4702/0006 от 13.01.2015 г. от „НОВАТЕЛ“ ЕООД, допълнено с уведомление за промяна вх. № 4704/0006 от 01.03.2016 г., удостоверение № 00210/06.02.2013 г. на Комисията за енергийно регулиране №00210/06.02.2013 г., техническо задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласувано от упълномощен представител на възложителя,  съгласувателно писмо №  КОС-01-6622/30.11.2015 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора, протокол за предварителен оглед на предложеното  трасе от 04.11.2015 г. между представители на възложителя и Областно пътно управление – Ямбол, предварително съгласуване на трасето с Главна дирекция „Гранична полиция“, съгласно писмо изх. № 328200-2338, екз. № 2 от 15.02.2016 г.

Р А З Р Е Ш А В А М:

на  „НОВАТЕЛ“ ЕООД  
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“, № 45А, с ЕИК 131301643, представлявана от Левенте Андраш Чентери – управител, чрез пълномощник „Телеком Сервиз България“ ЕООД  с ЕИК 175260600, с адрес на управление: гр. София, ул. „Люлин  планина“ № 42,

да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ МЕЖДУ гр. ЕЛХОВО, с. СТРАНДЖА И ГРАНИЦАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ“, разположен  на територията на две общини - община Елхово и община Болярово, област Ямбол, съдържащ следните самостоятелни части:
   1. ПУП – Парцеларен план в обхвата  на участъците  извън границите на урбанизираните  територии за землищата  на гр. Елхово и  с. Добрич, на територията на  община  Елхово и с. Златиница, с. Мамарчево, с. Малко Шарково, с. Воден и                 с. Странджа на територията на община Болярово, област Ямбол.
   2. План-схеми и трасировъчен план за оптичния кабел, преминаващ през урбанизираните територии на населените места – гр. Елхово и с. Добрич на територията на община Елхово, с. Златиница, с. Малко Шарково, с. Воден и с. Странджа на територията на община Болярово, област Ямбол.
   3. Инвестиционен проект за обекта  във фаза технически проект .
  Комплексния проект за инвестиционна инициатива да се разработи при следните  условия:
   1. ПУП–парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
   2. Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с  общинска служба по земеделие – Елхово.
  Преди внасяне на комплексния проект за одобряване в Областна администрация Ямбол да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ. Необходимо е проектната документация да се съгласува със заинтересуваните централни администрации, общински администрации, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества и с Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, Областна дирекция на МВР – Ямбол и „Булгартрансгаз“ ЕАД, БТК и др. Да се представят справки по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване за урбанизираните територии.
  За инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 142,        чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и специалните закони. Да се представи разрешение за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 б  и чл. 46а от Закона за водите от  Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район с център Пловдив .
  Разрешението за строеж ще се издаде след приключване на отчуждителни производства или  уреждането  на  други отношенията, свързани със собствеността.
  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол и да се изпрати на община Елхово и община Болярово за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

  Приложение: задание за изработване на КПИИ.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол