Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0007
ЯМБОЛ 21.04.2016 г.

Със Заповед № ДС04/0002/01.04.2015 г. на Областен управител на област Ямбол е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”, направление вход в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

В Областна администрация – Ямбол за участие в търга са постъпили оферти от следните кандидати: „З.Д.Е.”АД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, общ. ***, обл. *****, район ***, бул. „*** ***; „Х. З.”АД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, общ. ***, обл. *****, район ***, ул. „***** ***, ет. *** и ЗАД„********”АД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. „***“ № **, ет. **.

На 12.05.2015 г. определения, с горепосочената заповед, състав на комисия за провеждането на търга се събрал да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти.  Комисията не допуснала до участие в търга ЗАД„*****”АД, поради неспазване на изискванията и условията за оглед на обекта, съгласно раздел III от Заповед № ДС04/0002 от 01.04.2015 г., а офертите на останалите двама участници са приети за редовни, поради което същата е пристъпила към разглеждане на предложенията им по реда на чл. 52 – чл. 53 от ППЗДС. Отворила пликовете на участниците и след извършена проверка, относно редовността на документите е извършила оценка и класиране на ценовите предложения в низходящ ред, според размера на предлаганата цена на кандидатите, по начина, указан с разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗДС. С оглед направените констатации комисията е класирала на първо място участника „Х. З.”АД и на второ място „З. Д. Е.”АД. За своята дейност комисията е изготвила протокол, с който предлага на Областния управител на област Ямбол да сключи Договор за отдаване под наем на недвижимия имот с класирания на първо място кандидат „Х. З.”АД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, общ. ***, обл. ***, район ***, ул. „*** ***, ет. ***.

Въз основа на резултатите от търга със своя Заповед № ДС04/0010/15.05.2015 г.  Областния управител на област Ямбол е определил „Х.З.”АД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, общ. ***, обл. ***, район ***, ул. „*** ***, ет. *** за наемател на недвижимия имот. По реда на Административнопроцесуалния кодекс заповедта е съобщена на участниците в тръжната процедура. В законоустановения 14-дневен срок от съобщаването й, същата е обжалвана от участника ЗАД„*****”АД по съдебен ред.

С влязло в сила, на 25.03.2016 г., Решение № 79/16.07.2015 г. е приключило образуваното адм.дело № 90/2015 г. по описа на ЯАС, потвърдено с Решение № 3422/25.03.2016 г. по адм.дело № 9590/2015 г. на ВАС, с което Заповед № ДС04/0010 от 15.05.2015 г. е отменена, а делото е върнато като преписка на Областния управител на област Ямбол за довършване на процедурата по търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 9, с полезна площ 6 кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили“, направление вход в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, за осъществяване на застрахователна дейност, която да започне от проверка за редовност на подадените оферти, съобразно дадените от съда указания със съдебното решение.

Тук следва да се отбележи, че към момента на постановяване на съдебния акт управлението на недвижимия имот се извършва от Областен управител на област Ямбол, а впоследствие настъпва промяна в нормативната уредба.

С §50 на ЗИД на Закона за митниците (обн. ДВ. бр. 60 от 07.08.2015 г.) в чл. 18, ал. 1 от ЗДС се създава изречение второ, с което се регламентира преминаването в управление на Агенция Митници“ на урегулираните поземлени имоти, отредени за ГКПП, и сградите, построени върху тях, които не са предоставени за управление по установения ред на министри или на ръководители на други ведомства за изпълнението на функции, свързани с извършването на граничен контрол.

В тази връзка, с Постановление № 214/14.08.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 64 от 21.08.2015 г.) се изменя и текста на чл. 34 от НГКПП като съгласно новата редакция на разпоредбата предоставянето на помещения в зоните на ГКПП за изпълнение на банкова и застрахователна дейност, както и възстановяване на ДДС, се извършва при наличие на свободни имоти – държавна собственост, които се отдават от директора на Агенция Митници по реда и условията на Закона за държавната собственост.

Предвид настъпилата нормативна промяна, респ. и в предоставеното право на управление, отразено и в АДС 3034/12.07.2011 г., към настоящия момент Областен управител на област Ямбол не е компетентен да довърши процедурата по търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижимия имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29, находяща се на трасе „Леки автомобили, направление вход в Република България на територията на ГКПП „Лесово – Хамзабейли“.

Съгласно разпоредбата на чл. 46 от ППЗДС при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който областният управител или министърът със заповед определя провеждането на нов търг или прекратява процедурата.

В изпълнение на влязлото в сила съдебно решение, посочено по-горе, на 19.04.2016 г. Комисията, назначена със Заповед № ДС04/0002/01.04.2015 г. на Областен управител на област Ямбол, провежда заседание. Допуска до участие в търга ЗАД„*****”АД и с оглед приложението на чл. 46, във вр. с чл. 13, ал. 3 от ППЗДС, след преценка в съвкупност на всички факти и обстоятелства от значение за конкретния казус, предлага на Областен управител да прекрати търга, поради настъпилата законодателна промяна, относно компетентния орган, имащ правомощията да проведе процедурата.

Предвид изложеното, както и становището на Комисията, обективирано в протокол от 19.04.2016 г. считам, че откритата със Заповед № ДС04/0002/01.04.2015 г. процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”, направление вход в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, следва да се прекрати.

С оглед на горното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. чл. 46, във вр. с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

ПРЕКРАТЯВАМ откритата със Заповед № ДС04/0002/01.04.2015 г. на Областен управител на област Ямбол процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”, направление вход в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съдгр. Ямбол в 14 – дневен срок от получаването й. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ    (П)

Областен управител на област Ямбол

 

 

 

Последна промяна (Петък, 22 Април 2016 16:36)