Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  №1 от 10.06.2016г.

 

На основание чл. 145, ал. 2, т. 1 и чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4, във връзка с чл. 143,   чл. 144, ал. 1, чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката и Заявление с вх. №  ОУ-00412 от 01.06.2016 г.  на  „Овергаз Мрежи“ АД – София, ЕИК №130533432;

 

Комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите, изготвен от „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София , ул. „Цар Борис ІІІ“ №100, ет. 1 с Удостоверение № РК – 0204 от 02.06.2014 г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране, Дирекция за национален строителен контрол със срок на валидност на удостоверението до 02.06.2019 г.; Лицензия №Л-438-08/30.03.2015 г. на „Овергаз мрежи“ АД – гр. София, издадена от КЕВР за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на общините Ямбол и „Тунджа“, Лицензия №Л-438-12/30.03.2015 г. издадена от КЕВР за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител  на територията  на  общините Ямбол и „Тунджа“;  Заповед № ДС 04/0004 от 21.01.2016 г. на Областен управител на област Ямбол  за одобряване на ПУП – Парцеларен план  и  специализирана план-схема за обект „Трасе на разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ ГРУП – ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ“ ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол“, влязла в сила на 11.03.2016 г., Решение на № К33-13 от 11.06.2015 г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ за утвърждаване на трасе за проектиране на трасе на разпределителен газопровод, Решение от 21.12.2015 г. на Общински съвет – Ямбол за предварително съгласие за прокарване на трасе; Решение № 42 от 22.12.2015 г. на Общински съвет „Тунджа“ за предварително съгласие за определяне на трасе; на основание чл. 64(4) от ЗЕ протокол на комисия при община Ямбол от 04.04.2016 г. за определяне на обезщетение за възникнал сервитут през общински поземлени имоти на трасе на разпределителен газопровод; платежно нареждане за платено сервитутно право от 04.06.2016 г.; Заповед № ОС /04-00022 от 08.04.2016 г.  на Кмета на община Ямбол за учредяване право на прокарване през имоти общинска собственост; Протокол  от 04.04.2016 г. на комисия при община „Тунджа“  за определяне на обезщетение във връзка с възникнал сервитут при изграждане на разпределителен газопровод и отклонение на територията на община „Тунджа“; платежно нареждане за платено сервитутно право от 04.05.2016 г.  на  община „Тунджа“, Решение №С3-62-ПР/2013г. на РИОВС – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда; Становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност №818000-285 от 31.05.2016 г.; Протокол №17430252-1 от 10.05.2016 г. за съгласуване на проект от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД; Становище на „БТК“ЕАД  № 95-0-96 от 16.05.2016 г.
РАЗРЕШАВАМ НА
„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД с административен адрес: гр. София, община Столична,  район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ №5 и ЕИК 130533432, представлявано от Михаил Владимиров Захманов, да извърши предвидените строително-монтажни работи

за обект: „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до „ГМВ Груп-Фууд енд Полимерс Индъстри“ ЕООД – с. Кукорево, община „Тунджа“, област  Ямбол“ , съгласно одобрените от Областен управител на област Ямбол работни проекти, неразделна част от настоящото разрешение за строеж, а именно:

Част „Технологична”
Част „Строителна и пътна”
Част „Геодезия”
Част „Пожарна безопасност”
Част „План по безопасност и здраве”
Част „План за управление на строителните отпадъци”

Обектът е разположен на територията на :
1. Община „Тунджа”, област Ямбол, в землището на с. Кукорево – в поземлени имоти ПИ 000170, ПИ 000172 и ПИ 000171 по КВС на с. Кукорево
2. Община Ямбол, област Ямбол – в поземлени имоти с идентификатори  №№87374.32.220, 87374.32.207, 87374.32.255 и 87374.32.225 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол
Обектът е ВТОРА категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи и чл. 4, ал. 2, т. 6  от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Строителството да се извърши при следните условия:
1. Да се сключи договор за упражняване на строителен надзор.
2. Да се спазват одобрените проекти.
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при условията на чл. 157, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ.
4. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.
5. Да се изпълнят мерките за селективно разделяне на отпадъците, включително оползотворяване на хумусния земен слой, съгласно плана за управление на отпадъците.
Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и областните управители (обн. ДВ бр.94/12.08.1998 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането й (обн. ДВ. бр. 111 от  28.12.2001 г.) е платена такса за одобряване на проекта в размер на 500 лв. и за издаване на разрешение за строеж, в размер на 250 лв., с платежни нареждания от 04.06.2015 г. по сметка на Областна администрация – Ямбол.
Разрешението за строеж да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.
На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд  в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

    


    
ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Областен управител на област Ямбол