Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/00008
ЯМБОЛ 21.06.2016 г.

 На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, чл. 125 от Закона за устройство на територията и чл. 283, ал. 3 от Закона за електронните съобщения във връзка с изграждане на обект „Склад за готова продукция на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД  в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, който е от важно икономическо значение за региона и постъпило заявление  вх. № ОУ-00475/0049 от 07.06.2016 г. от пълномощника Даниела Христова Хаджиилиева-Димитрова, надлежно преупълномощена с пълномощно от 18.04.2016 г. от ДП „Съобщително строителство и възстановяване“, което е упълномощено от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с пълномощно от 15.04.2016 г.,  Разрешение № 01577/25.09.2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, задание за възлагане изработването на ПУП-ПП, съставено от възложителя, писмо  с изх. № КОС - 01-2600 от 26.05.2016 г. на РИОСВ – Стара Загора за преценка необходимостта от ОВОС,


Р А З Р Е Ш А В А М

на  „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД


със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“ , бул. „Цариградско шосе“ №115, ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Илиев  Добрев

да изработи  Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия“ за складова база  на „Лидл България“ ЕООД в с. Кабиле в поземлени имоти  № №87374.69.656, 87374.511.1, 87374.511.2, 87374.511.3, 87374.511.7, разположени на територията на община  Ямбол  и в поземлени имоти № 0.104, 0.212, 0.264, 0.275, 0.464, 0.477, 0.484, 0.524, 0.580, 0.581, 0.582, 6.55, 10.91, 12.43, 12.47, разположени на територията на  община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за ПУП–ПП да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и заданието за проектиране на възложителя. Да се представи и план-схема за трасето на оптичния кабел през урбанизираната територия на с. Кабиле, община „Тунджа“.
При разработката на ПУП – парцеларен план за обекта да се вземе предвид одобрения със Заповед № ДС04/0005 от 07.08.2013 г. на Областен управител на област Ямбол, ПУП – парцеларен план за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, общ. „Тунджа“ с възложител „Диана кабел ТВ“ ООД, както и ПУП-ПП за трасе на        „Разпределителен газопровод до склад за готова продукция на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД в с. Кабиле“, който е в процедура на обявяване.
ПУП–парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост от общинска служба по земеделие „Тунджа –Ямбол“.
При внасяне на ПУП - ПП и план-схемата за разглеждане и одобряване в Областна администрация – Ямбол да се представят доказателства за извършените процедури по съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, общински администрации и на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ. 
Необходимо е трасето на оптичния кабел да се съгласува и с ръководството на военно формирование 52590 – Ямбол.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол и да се изпрати на община Ямбол и община „Тунджа“ за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ настоящата заповед да се впише служебно в регистъра на общинските администрации. Същата да се сведе до знанието на                 „БТК“ ЕАД по установения ред.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


Приложение: задание за изработване на ПУП - ПП


ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Областен управител на област Ямбол
 

Последна промяна (Понеделник, 27 Юни 2016 16:02)