Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1202/00003
ЯМБОЛ 11.07.2016 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с вх. № ОУ -00729 от 05.07.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.  

    С оглед изтичане на договор № 04-274 от 30.06.2006 г. за извършване на превоз на пътници по автобусни линии  Бургас –Ямбол, изпълнявани от фирма ЕТ „Раси- Кр. Кръстев“ и ЕТ „Диачи – Ат.Парушев“, кметът на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по - горе Регламент за пряко възлагане на автобусна линия Бургас –Ямбол.

    Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в срок до 21.07.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.
    Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

 

Р А З Р Е Ш А В А М:


    Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници на следната автобусна линия Бургас –Ямбол с МР № 28301, МР № 28302, МР № 28303,МР № 28304, МР № 28305 и МР № 28401 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане на Договор № 04-274 от 30.06.2006 г. до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 21.07.2017 г.
    Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България. 
    В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 
    Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги по транспортно обслужване на населението по автобусна линия  Бургас -  Ямбол с МР № 28301, МР № 28302, МР № 28303,МР № 28304, МР № 28305 и МР № 28401 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК


                    Д О П У С К А М:


    Предварително изпълнение на настоящото решение.
    Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.
    На основание чл.60, ал.4 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.
    На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.ДИАНА ДИНКОВА /п/
За Областен управител на област Ямбол
съгласно Заповед за заместване №РД01/00049 от 08.07.2016г.
 

Последна промяна (Четвъртък, 14 Юли 2016 17:19)