Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/00010
ЯМБОЛ 28.07.2016 г.

 

На основание чл. 59 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, Заповед № ПД-72/26.04.2016 г. и Решение № РТ-11/26.04.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, упражняващ правата на държавата в ДП „НКЖИ”, във връзка с проведен търг с тайно наддаване от 10.06.2016 г., за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП „НКЖИ”, утвърден от МТИТС протокол на комисията, провела търга въз основа на чл. 59, ал. 5 от ППЗДС и постъпила преписка с вх. № ОУ-00873/18.07.2016 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М:

     І. Събирателно дружество „Н. С. И С.”, със седалище и адрес на управление: …………………………… ЕИК ………….., представлявано от Г. Н. С., в качеството му на управляващ неограничено събирателното дружество, за спечелил търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на ДП „НКЖИ”, актуван с АДС № 3112/25.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията – Ямбол вх.рег.№ 3285/29.11.2011 г., акт № 173, том ХІІІ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.500.5012 (две, седем, три, осем, две, точка, пет, нула, нула, точка, пет, нула, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „3-ти Март”, с площ 8642 (осем хиляди шестстотин четиридесет и два) кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За железопътна гара, спирка, номер по предходен план: 505.12, квартал 5, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 27382.500.7239, поземлен имот с идентификатор 27382.500.9653, поземлен имот с идентификатор 27382.500.5011, поземлен имот с идентификатор 27382.500.5009 и поземлен имот с идентификатор 27382.500.5001.
    ІІ. Продажната цена на имота, достигната на търга, е в размер на 64 500,00 (шестдесет и четири хиляди и петстотин) лева, без ДДС.
    ІІІ. Събирателно дружество „Н. С. И С.”, чрез своя представител и управляващ Г. Н. С., в качеството си на купувач, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, следва в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да заплати, както следва:
1. По сметка на ДП „НКЖИ” в български лева, IBAN: ……………………………………
- сума в размер на 34 500,00 лв. (тридесет и четири хиляди и петстотин лева), представляваща разликата между достигнатата продажна цена на имота по т. ІІ от настоящата заповед и внесения от участника по сметка на държавното предприятие депозит за участие в търг с платежно нареждане от 06.06.2016 г. в размер на 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева);
- сума в размер на 1290,00 лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), представляваща 2% режийни разноски върху цената на имота по т. ІІ от настоящата заповед, на основание § 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал. 7 от ППЗДС;
- сума в размер на 13 158,00 лв. (тринадесет хиляди сто петдесет и осем лева), представляваща 20 % ДДС върху данъчната основа (предложена цена и режийни разноски), на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗДДС и чл. 15 от ППЗДДС (изм. ДВ бр. 8/29.01.2016 г.).
2. По сметката на отдел „Местни данъци и такси”, при община Елхово, гр. Елхово, област Ямбол, сума в размер на 1290,00 лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), представляваща 2 % местен данък върху цената на имота по т. ІІ от настоящата заповед, на основание чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ;
3. По сметката на Служба по вписванията – Елхово, гр. Елхово, сума в размер на 64,50 лв. (шестдесет и четири лева и петдесет стотинки), представляваща 0,1 % такса вписване върху цената на имота по т. ІІ от настоящата заповед, на основание чл. 2, ал. 1 от Тарифа за държавните такси на Агенция по вписванията.
ІV. След представяне на надлежни документи, удостоверяващи извършените плащания по точка ІІІ на настоящата заповед, на основание чл. 59, ал. 6 във връзка с чл. 58, ал. 1 от ППЗДС, следва да се сключи договор за продажба на недвижимия имот по реда на ЗДС и ППЗДС, като купувачът има задължението да впише сключения договор за продажба в Служба по вписванията – Елхово, гр. Елхово.
    Настоящата заповед да се връчи на СД „Н. С. И С.”, чрез представляващия дружеството, на всички заинтересовани лица и да се обяви по реда на чл. 56 от ППЗДС.
    Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК чрез Областен управител на област Ямбол, пред Административен съд – Ямбол, в 14-дневен срок от връчването/получаването.
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ (п)
Областен управител на област Ямбол
 

Последна промяна (Понеделник, 01 Август 2016 17:34)