There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00005

 

 ЯМБОЛ 29.09.2016г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с вх. № ОУ-01745 от 28.09.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии част от Републиканска транспортна схема и част от Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол.         

С оглед изтичане на договор № 04-433 от 21.09.2006 г. за извършване на превоз на пътници по автобусни линии  Сливен–Ямбол (без междинни спирки) и Ямбол-Елхово (експресна), изпълнявани от фирма ЕТ „Раси-Кр.Кръстев“, кметът на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по - горе Регламент за пряко възлагане на автобусни линии Сливен –Ямбол и Ямбол – Елхово.

            Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в срок до 01.10.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.

            Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници на следните автобусни линии Сливен –Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203,МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207 и Ямбол – Елхово (експресна линия), част от Републиканската транспортна схема и част от Областната транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане на Договор № 04-433 от 21.09.2006 г. до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 01.10.2017 г.

                Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България. 

            В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.  

            Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги по транспортно обслужване на населението по автобусни линии Сливен –Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203,МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207 и Ямбол – Елхово (експресна линия), част от Републиканската транспортна схема и част от Областната транспортна схема от квотата на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

 

                 Д О П У С К А М:

 

            Предварително изпълнение на настоящото решение.

            Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.

            На основание чл.60, ал.4 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

                На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ/П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 06 October 2016 07:28)