Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Рег. № ОУ-01855               

04.10. 2016 г.

ДО

ЯВОР АЛЕКСИЕВ ВАСИЛЕВ

УПРАВИТЕЛ НА

„В.И.С.АУТОМОТО“ ЕООД

УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“ №34, ВХ.А,ЕТ.2, АП.48

ГР.ЯМБОЛ

 

У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е

ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ – ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИМОТ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

  В Областна администрация – гр. Ямбол е образувана преписка, във връзка с депозирано писмо с изх.№ 11-34-9512/1/12.08.2016г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с искане за откриване на административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ терен с площ 2500кв.м, заедно с построените върху него три бараки – метална конструкция, със застроена площ 216,70кв.м, 199,60 кв.м. и 131,30 кв.м., находящи се в гр.Ямбол, ул.“Търговска“ №111, актуван с АЧДС 3530/08.12.2008г., държан от Вас без правно основание.

 

Предвид изложеното и на основание чл.26, ал. 1 от Административопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви уведомявам, за започване на производство по издаване на заповед за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС 3530/08.12.2008г.

 

В 7 (седем) дневен срок, считано от получаване на настоящото, имате възможност да направите възражения, обяснения или искания по повод откритото производство, да изразите становище по събраните доказателства, да представите допълнително такива, както и да се запознаете с образуваната преписка в Областна администрация Ямбол.

С уважение,

ДИАНА ДИНКОВА /П/

За Областен управител на област Ямбол


Последна промяна (Понеделник, 10 Октомври 2016 14:52)