Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  №2 от 12.10.2016г.

 

 На основание чл.150, ал.6,  във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 1, чл. 148, ал. 3, т. 1, ал.4, чл. 143,  чл. 144, чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката и Заявление с вх. №  ОУ-004394 от 31.05.2016 г.  на  „Овергаз Мрежи“ АД – София, ЕИК №130533432, Комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите, изготвен от „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София , ул. „Цар Борис ІІІ“ №100, ет. 1 с Удостоверение № РК – 0204 от 02.06.2014 г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране-Дирекция за национален строителен контрол със срок на валидност на удостоверението до 02.06.2019 г., Лицензия №Л-438-08/30.03.2015 г. на „Овергаз мрежи“ АД – гр. София, издадена от КЕВР за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на общините Ямбол и „Тунджа“, Лицензия №Л-438-12/30.03.2015 г. издадена от КЕВР за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител  на територията  на  общините Ямбол и „Тунджа“;  Заповед №ДС 04/0015 от 23.09.2015г. на Областен управител на Област Ямбол

за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1,  Заповед № ДС- 04-00012 от 18.08.2016 г. на Областен управител на област Ямбол  за одобряване на комплексен проект а инвестиционна инициатива за обект „Разпределителен газопровод до площадка на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД- с. Кабиле“, влязла в сила на 30.09.2016 г., Решение № 42 от 22.12.2015г. на Общински съвет „Тунджа“ за предварително съгласие за определяне на трасе- т.10 , Протокол на комисия при община Ямбол от 06.10.2016 г., на основание чл. 64(4) от ЗЕ, за определяне на обезщетение за възникнал сервитут през общински поземлени имоти на трасе на разпределителен газопровод; Платежно нареждане за платено сервитутно право от 16.08.2016 г., Заповед № ОС /04-00044 от 10.10.2016 г.  на Кмета на община Ямбол за учредяване право на прокарване през имоти общинска собственост, Протокол  от 13.07.2016 г. на комисия при община „Тунджа“  за определяне на обезщетение във връзка с възникнал сервитут при изграждане на разпределителен газопровод и отклонение на територията на община „Тунджа“, Платежно нареждане за платено сервитутно право от 16.08.2016 г.  на  община „Тунджа“, Решение №С3-129-ПР/2015г. на РИОВС – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност №818000-227 от 15.04.2016 г., Разрешение за специално ползване на пътищата за прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя № РСПП-1 от 09.02.2016г.от Областно пътно управление –Ямбол, Разрешение за специално ползване на пътищата чрез прокарване  и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя № РСПП-130 /29.03.2016г. от Агенция „Пътна инфраструктура“, Споразумение № 53-00-2328 от 25.03.2016г.между Агенция „ Пътна инфраструктура и „Овергаз –мрежи“ АД, Протокол №16054011-1от15.10.2015г. за съгласуване на ПУП-ПП от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД; Протокол №16054083-1от 22.10.2015г. за съгласуване на инвестиционен проект от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД , Становище на „БТК“ЕАД  № 95-0-62 от 30.09.2015 г.  за съгласуване на ПУП –ПП , Становище на „БТК“ЕАД  № 95-0-30 от 01.04.2016 г.  за съгласуване на инвестиционен проект , Становище на военно формирование 52590, Становище на „Пътна полиция“ при ОДМВР-Ямбол рег. №326000-9396 от 08.08.2016г. за съгласуване на проект за временна организация и безопасност на движението и работен проект, Здравно заключение за съгласуване на проект за подробен устройствен план  и инвестиционен проект № 03-08-1305 от 09.06.2016г , съгласуване с печат  на проекта от „ ВиК“  ЕОО –гр. Ямбол,

 

РАЗРЕШАВАМ  НА

„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД с административен адрес: гр. София, община Столична,  район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ №5 и ЕИК 130533432, представлявано от Михаил Владимиров Захманов, да извърши предвидените строително-монтажни работи за обект: „Разпределителен газопровод до площадка „ Лидл България  ЕООД енд КО“ КД – с. Кукорево“, съгласно одобрените от Областен управител на област Ямбол работни проекти, неразделна част от настоящото разрешение за строеж, а именно:

Част „Технологична”-газопроводи , спирателна арматура и съоръжение;

Част „Строителна и пътна”-временна организация и безопасност на движението;

Част „Геодезия”-трасировъчен план;

Част „Пожарна безопасност”

Част „План по безопасност и здраве”

          Част „План за управление на строителните отпадъци”

 

Обектът е разположен на територията на :

1. Община „Тунджа”, област Ямбол, в землището на с. Кабиле  – в поземлени имоти ПИ 000281, ПИ 000275 , ПИ 000212, ПИ 000104, ПИ 6.55 и ПИ 000311 по КВС на с. Кабиле ,община „ Тунджа“;

2. Община Ямбол, област Ямбол – в поземлени имоти с идентификатори  №№ 87374.72.673 и  87374.69.644 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ямбол;

Обектът включва  строителството на  разпределителен газопровод с дължина на трасето  извън урбанизираните територии  3309,41м , а  в урбанизираните територии -1250.23м  и  съоръжение - ГРИП за  площадка на складова база на „ Лидл България ЕООД енд КО“КД .

Обектът е ВТОРА категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи и чл. 4, ал. 2, т. 6  от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Строителството да се извърши при следните условия:

1. Да се сключи договор за упражняване на строителен надзор.

2. Да се спазват одобрените проекти.

3. Да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при условията на чл. 157, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ.

4. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

5. Да се изпълнят мерките за селективно разделяне на отпадъците, включително оползотворяване на хумусния земен слой, съгласно плана за управление на отпадъците.

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и областните управители (обн. ДВ бр.94/12.08.1998 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането й (обн. ДВ. бр. 111 от  28.12.2001 г.) е платена такса за одобряване на проекта в размер на 500 лв. и за издаване на разрешение за строеж, в размер на 250 лв., с платежни нареждания от 04.06.2015 г. по сметка на Областна администрация – Ямбол.

 На основание чл.150 , ал.6 от Закона за устройство на територията  разрешението за строеж да се съобщи само  по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ.

ДИМИТЪР ИВАНОВ (п)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 21 Октомври 2016 17:13)