Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

    АК-1202-00007

 ЯМБОЛ 21.12.2016 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с изх. № 2801-22462  от 20.12.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 15, 16, 18 Б и 18 К част от общинска транспортна схема на община Ямбол.

 

 

С Решение № РД/02-00513 от 14.07.2016 г. е избран изпълнител за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 15, 16, 18 Б и 18 К от общинската транспортна схема на община Ямбол. В тази връзка е образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията срещу горецитираното решение. КЗК е постановил решение, с което оставя без уважение жалбата на жалбоподателя. Поради образуваното производство по обжалване на решението на КЗК  пред ВАС е налице фактическа невъзможност избрания изпълнител да извършва обществената услуга и съществува непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.

            Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 15, 16,18 Б и 18 К от общинска транспортна схема на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срока на Договор с рег. № ДГ/05-000105/30.12.2015 г. до сключване на  нов договор с изпълнител, след окончателно произнасяне на ВАС, но не по-късно от 31.12.2017 г.

            Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуги  по транспортно обслужване на населението по автобусни линии с номера:  № 2, 5, 7, 11, 14 а, 15, 16, 18 Б и 18 К  част от общинска транспортна схема на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК


Д О П У С К АМ:

            Предварително изпълнение на настоящото решение.

            Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.

            На основание чл.60, ал.4 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областния управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

                На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областния управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.


ДИМИТЪР ИВАНОВ        (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Сряда, 28 Декември 2016 10:11)