Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/00001
ЯМБОЛ 08.02.2017 г.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.125  от Закона за устройство на територията и чл.283, ал.3 от Закона за електронните съобщения, във връзка с искане с вх.№ ОУ-00098 от 11.01.2017г. от „ ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД,  Удостоверение №201-04660-01/14.08.2006г. на Комисията за регулиране на съобщенията,  Публичен регистър на предприятията уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения ( чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - мрежи и услуги,  техническо задание за  възлагане изработване на ПУП – Парцеларен план , съставено от възложителя, писмо  с изх.№ КОС -01-177 на РИОСВ – Стара Загора  от 16.01.2016г. за преценка необходимостта от ОВОС,

 

Р А З Р Е Ш А В А М

на  „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД

със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „ Златен рог“ ,бл.27, ет.15, ЕИК 128029350 , представлявано от  Жулиета Ахмедова Господинова-управител

 

да изработи  Подробен устройствен план –парцеларен план   за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила , община „ Тунджа“, с.  Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“  до с. Иречеково, община Стралджа, разположен в землището на  община  Ямбол  в  поземлени имоти по КККР № №87374.23.210 , 87374.19.100, 87374.19.131, 87374.23.212, 87374.23.213, 87374.24.151, 87374.24.145 ,  на територията на  община „Тунджа“, област Ямбол  в   землище  на с. Могила в  поземлени имоти по КВС  №№ 000197, 000187, 000160, 000186, в землище на с.Търнава  в  поземлени имоти по КВС  №№ 000002, 000110, 000079, 00053, 000116, 000127, 000124  и на територията на община Стралджа , област Ямбол в землището на с.Джинот в поземлени имоти по КВС№№ 000074,000075, 000125, 000215  и в землището на с.Иречеково-поземлени имоти по КВС №№ 000109,000248,000257,000335.

Проектът за ПУП –ПП да се изработи  в съответствие с действащата нормативна уредба

ПУП–парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба №8/ от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и заданието за проектиране на възложителя.

Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър-Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с  общинските служби по  земеделие „ Тунджа –Ямбол“ и Стралджа.

 При внасяне на ПУП- ПП и план схемата за разглеждане и одобряване  в Областна администрация Ямбол да се представят доказателства за извършените процедури по за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни администрации, общински администрации и на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ.  

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.124б ал.3, да се изпрати на община Ямбол, община „Тунджа“  и община Стралджа за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, както и да се впише служебно в регистъра на  общинските администрации съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ. Същата да се сведе до знанието на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД по установения ред.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ  заповедта не подлежи на оспорване.

 

Приложение: задание за изработване на ПУП - ПП


ДИМИТЪР ИВАНОВ        (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Сряда, 08 Февруари 2017 12:37)