Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00001


ЯМБОЛ 02.03.2017 г.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-00682 от 24.02.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол. Към искането са приложени копия на следните писмени доказателства: Договор Рег.№ ДГ/05-000021/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000022/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000020/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000019/16.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000071/07.06.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000086/18.07.2016 г., ведно с приложенията към него и Договор Рег.№ 04-301/13.07.2007 г., ведно с приложенията към него.

 

 

От фактическа страна се установи следното:

Община Ямбол е възложител на обществена услуга по обслужване на автобусните линии от Републиканска транспортна схема, квота на Община Ямбол със сключени договори, както следва: Договор Рег.№ ДГ/05-000021/17.03.2016 г. по автобусни линии Пловдив – Ямбол с МР № 28101 и МР за автобусна линия Ямбол-Елхово, изпълнявана от „Валерос“ЕООД; Договор Рег.№ ДГ/05-000022/17.03.2016 г. по автобусна линия Ямбол – Свиленград с МР № 28101, изпълнявана от „Мич“ ЕООД; Договор Рег.№ ДГ/05-000020/17.03.2016 г. по автобусна линия София –Ямбол с МР № 28301, изпълнявана от „ Валерос“ЕООД; Договор Рег.№ ДГ/05-000019/16.03.2016 г. по автобусна линия Велико Търново – Ямбол с МР № 28101, изпълнявана от ЕТ“ Чапъра-М. Мирчев“; Договор Рег.№ ДГ/05-000071/07.06.2016 г. по автобусна линия Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и МР № 28102, изпълнявана от ЕТ“ Чапъра-М. Мирчев“; Договор Рег.№ ДГ/05-000086/18.07.2016 г. по автобусна линия Бургас – Ямбол с МР №№ 28301, 28302, 28303, 28304, 28305 и 28401, изпълнявана от ЕТ „Раси – Красимир Кръстев“ и ЕТ „Диачи – Атанас Парушев“; Договор Рег.№ 04-301/13.07.2007 г. по автобусна линия Варна – Ямбол с МР №№ 28101 и 28201, изпълнявана от ЕТ „Раси – Красимир Кръстев“.

С оглед изтичане на срока на посочените по-горе договори през 2017 г., Кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), въз основа на пряко възлагане.

Така направеното искане, считам за частично основателно.

По отношение на прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и МР № 28102; Бургас - Ямбол с МР №№ 28301, 28302, 28303, 28304, 28305 и 28401;Варна – Ямбол с МР №№ 28101 и 28201, считам искането за неоснователно, по следните съображения:

Съгласно чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) "в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги....Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години."

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

Видно от раздел VIII от действащия Договор с Рег.№ ДГ/05-000071/07.06.2016 г. по автобусна линия Ямбол – Тополовград срокът е не по-дълъг от настъпването на 06.06.2017 година. От раздел VIII от действащия Договор Рег.№ ДГ/05-000086/18.07.2016 г. по автобусна линия Бургас – Ямбол се установява, че срокът на същия е не по-дълъг от настъпването на 21.07.2017 година. Срокът на действие на Договор Рег.№ 04-301/13.07.2007 г. по автобусна линия Варна – Ямбол е десет години и влиза в сила от 13.07.2007 г., респ. до 13.07.2017 година.

С оглед действието на същите, считам, че при наличие на възможност за провеждане на процедура за възлагане на посочените превози по Закона за обществените поръчки, каквото е намерението на Кмета на община Ямбол не е необходимо да бъде предприета исканата спешна мярка. Иначе казано спешната мярка се прилага ако не е налице никаква друга възможност за извършване на превоза на пътници, а не самата тя да се превръща в причина да не бъде избран изпълнител след проведена процедура.

По отношение на прякото възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Ямбол с МР № 28101 и МР за автобусна линия Ямбол-Елхово; Ямбол – Свиленград с МР № 28101; София –Ямбол с МР № 28301 и  Велико Търново – Ямбол с МР№ 28101, считам искането за основателно, по следните съображения: 

            Видно от Договори с Рег.№ ДГ/05-000021/17.03.2016 г. по автобусна линия Пловдив – Ямбол и Ямбол – Елхово; Рег.№ ДГ/05-000022/17.03.2016 г. по автобусна линия Ямбол – Свиленград; Рег.№ ДГ/05-000020/17.03.2016 г. по автобусна линия София –Ямбол и Рег.№ ДГ/05-000019/16.03.2016 г. по автобусна линия Велико Търново – Ямбол срокът на действие е не по-дълъг от настъпването на 08.03.2017 година.

Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и в срок до 08.03.2017 г., считам, че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Н Е  Р А З Р Е Ш А В А М:

Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии:

  • Ямбол – Тополовград с МР № 28101 и МР № 28102
  • Бургас - Ямбол с МР №№ 28301, 28302, 28303, 28304, 28305 и 28401
  • Варна – Ямбол с МР №№ 28101 и 28201 

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии:

  • Пловдив – Ямбол с МР № 28101 и МР за автобусна линия Ямбол-Елхово
  • Ямбол – Свиленград с МР № 28101
  • София –Ямбол с МР № 28301
  • Велико Търново – Ямбол с МР№ 28101

от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащите договори  до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не по-късно от 08.03.2018 г.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по автобусни линии Пловдив – Ямбол с МР № 28101 и МР за автобусна линия Ямбол-Елхово, Ямбол – Свиленград с МР № 28101, София –Ямбол с МР № 28301 и Велико Търново – Ямбол с МР № 28101 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението, в частта на разрешаването.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Ямбол по реда на АПК.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

          Областен управител на област Ямбол

 

 

 

 

 

Последна промяна (Четвъртък, 09 Март 2017 14:17)