Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


  съобщение

 на Областен управител на област Ямбол
 

Областният управител на област Ямбол, на основание чл.149, ал.6 qвъв връзка с чл.148, ал. 3,т.1 , ал.4 и ал.5 от ЗУТ , съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1 от 22.03.2017 г. на „ЕВН България ЕР“ ЕАД, ЕИК №115552190, представлявано от Роналд Брехелмахер  и Костадин Величков с административен адрес гр.Пловдив,ул.„Христо Данов“ №37, община „Тунджа“ с ЕИК000970457, представлявана  Георги Георгиев –кмет , като собственик на ПИ № 000209 по КВС на  с.Кабиле и община Ямбол с ЕИК 000970496, представлявана от Георги Славов-кмет, като собственик на имот с идентификатор  87374.14.72 по КККР на гр. Ямбол, за обект на техническата инфраструктура : „Кабелна електропроводна линия 20кV-изместване на съществуваща ВЛ20кV, отклонение „Ормана“, извод „Веселиново“, подстанция „Ямбол““. Обектът е трета категория, съгласно чл.137,ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗУТ. Строежът попада в поземлени имоти с идентификатори: 87374.14.83 (образуван от 87374.14.78 и 87374.14.14), 87374.14.72 и 87374.14.81 (образуван от 87374.14.13)по КК и КР на гр.Ямбол и поземлени имоти ПИ 035002(образуван от 035001), ПИ 035003( образуван от 035001), ПИ 000209 и ПИ 000316 (образуван от 000208) по КВС на с. Кабиле, община „ Тунджа“, област Ямбол.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Областния управител на област Ямбол в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.

Строителното разрешение и приложенитe към него  одобрени проекти се намират на разположение в Областна администрация  Ямбол.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ      /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 24 Март 2017 11:36)