Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

 

            Областен управител на област Ямбол съобщава на заинтересованите страни, че на основание чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. е издадено Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г., с което на кмета на община Ямбол е разрешено е да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Бургас – Ямбол с МР № 28301, № 28302, № 28303, № 28304, № 28305 и  № 28401 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от прекратяване на договора до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 01.05.2018 г.

            Поради необходимостта от защита на особено важни обществени интереси за осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги  по транспортно обслужване на населението, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г.

            На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

            Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г. е публикувано на интернет-страницата на Областна администрация –Ямбол.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 20 Април 2017 11:48)