Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 


РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ ДС-РС-33-00002 от 09.05.2017г.

На основание чл.148, ал.3, т.1, ал. 4, ал.5, чл.145, ал.1,т.2 , във връзка с чл.143, чл.144, чл.161, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.281а, чл.287 и  чл.295, от Закона за електронните съобщения и Заявления с вх. № ОУ-00450-08.02.2017г. и  № ОУ-00452 от 08.02.2017г. на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД , ЕИК 130460283 ,  представлявано  от Майкъл Патрик Фоли, чрез пълномощник Николай Ангелов Миков , преупълномощен с  пълномощно №20411 от 21.12.2016г., Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „ЛИФО“ ЕАД, гр. Стара Загора ЕИК 123681758, притежаващо удостоверение за консултант №РК-0507/30.06.2015г. и срок на валидност до 30.06.2020г. издадено от ДНСК, Разрешение №01396/08.04.2009г. на „Космо България Мобай“ ЕАД от Комисията за регулиране  на съобщенията, Изменение № 01396-05/27.11.2014г. на Разрешение №01396/08.04.2009г. за промяна на името на „Теленор България“ ЕАД , договор за покупко-продажба на HDPE тръба от  03.09.2015г., 

 

договор за покупка от 21.12.2015г.между „ София Коннект“ЕООД  и „ Теленор България“ ЕАД   , Разрешение  за ползване  № СТ-102-296 от 01.07.2005г. , издадено то ДНСК за обект“Междуградска оптична кабелна мрежа –Сливен-Ямбол, Карнобат-Бургас“(тръбна мрежа от 5бр. HDPE тръби и 1бр. оптичен кабел 24 OF/SM), Разрешение  за ползване  № СТ-12-590 от 07.11.2005г. , издадено то ДНСК за обект“ Оптична кабелна мрежа на територията на гр.Ямбол“(тръбна мрежа от 7бр. HDPE тръби  и 1бр. оптичен кабел 24 OF/SM), Разрешение  за ползване  № СТ-05-1899 от 29.10.2013г. , издадено то ДНСК за обект“ Преустройство на съществуваща базова станция № 5017 в GSM /UMTS базова станция  и радиорелеен възел на оператор „ Глобул““), Разрешение  за ползване  № СТ-12-884 от 01.09.2008г. , издадено то ДНСК за обект “Подземна  оптична кабелна линия за свързаност на „Космо България мобайл“ ЕАД от телекомуникационен център в гр. София ,ж.к. „Младост1“, ул. „ Димитър Моллов“№8– Панагюрище- Пазарджик-Пловдив- Хасково- Стара Загора-Сливен-Ямбол-Карнобат- до контролера в гр.Бургас“, Копие на екзекутивни чертежи  на съществуващо трасе на тръбната мрежа за подземен оптичен кабел  Сливен – Ямбол- Карнобат- Ямбол, Разрешение  № РСПП -25 от 31.01.2017 г. на  Агенция „ Пътна инфраструктура за специално ползване на пътища чрез прокарване  и ремонт на подземни и надземни проводи  или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя, Становище с изх. № 95-Т-361 от 22.12.2016г.  за съгласуване на технически проект , издадено от „ БТК“ ЕАД гр.София, Становище с изх. № 3168 от 27.02.2017г. за съгласуване на проект , издадено от „ВиК “ ЕООД гр. Ямбол, Становище с изх. № ОМ –Е2001 -33 от 11.01.2017г. за съгласуване на проект, издадено от „Овергаз Мрежи“ АД гр. София, Протокол № 6114932-1 от 21.12.2016г. за съгласуване на проект , издадено от „ ЕВН България Електроразпределение“ЕАД гр. Пловдив- КЕЦ Ямбол, Становище  с рег.№ 326000-16394 от 20.12.2016г. за съгласуване на проект, издадено от Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Ямбол, Становище с изх. № 2837 от 02.03.2017г. на Мобилтел ЕАД гр.София, Съгласувателно писмо с рег. № ДАЕУ-931 от 02.03.2017г. на Държавна агенция „Електронно управление“,  Съгласувателно становище с изх. № СГА-007 от 24.01.2017г.  на арх. Стоян Жечев –главен архитект на община Ямбол, препис от протокол №5 от 15.03.2017г. на Общински експертен съвет при община „Тунджа“ за съгласуване на проекта, Заповед № ТУ/02-00028 от 10.04.2017г. на Кмета на община Ямбол за одобряване на ПУП-план схема  , влязла в сила на 03.05.2017г. , Договори от 20.02.2017г. и от 03.04.2017г.  между Община Ямбол и „Теленор България“ ЕАД за учредяване на безсрочно право на прокарване  през имоти  частна и публична общинска собственост ,  Договор  от 31.03.2017г. с община „ Тунджа“ за възникване на сервитут в полза на „Теленор България“ ЕАД и одобрени на 09.05.2017г. инвестиционни проекти

РАЗРЕШАВАМ  НА

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк  София, сграда 6 и ЕИК 130460283, представлявано от Майкъл Патрик  Фоли, Министерство на регионалното развитие и благоустройството  като собственик на  Път І-7 , Път ІІІ-5305 и  Път ІІІ-7072, управлявани от  Агенция пътна инфраструктура, да извърши предвидените строително-монтажни работи за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ОПТИЧЕН КАБЕЛЕН РИНГ В УЧАСТЪК –С.ВЕСЕЛИНОВО–ГР.ЯМБОЛ-С.ВЕСЕЛИНОВО“ съгласно одобрените  от  Областен управител на област Ямбол работни проекти, неразделна част от настоящото разрешение за строеж, а именно:

Част „Технология”

Част „Конструктивна ”

Част „Пътна”

Част „Геодезия“

Част „Пътна”-Временна организация на движението“

Част „План по безопасност и здраве”

          Част „План за управление на строителните отпадъци”

Част „Пожарна безопасност”

Проектът предвижда  изтеглянето на нов оптичен кабел в съществуваща тръба, част от  законно изградена мрежа с дължина 22560м , полагане на нова тръба и изтегляне на нов кабел в с дължина 216м и изграждане на 16бр. нови кабелни шахти ШКС-2 с два капака и две шахти  ШКС01 - с един капак.

 

Линейният обект е разположен на територията на  община Ямбол  и община „Тунджа“, както следва:

-Път І-7 „Петолъчката –Окоп-ГКПП Лесово“ при км 250+180,при км 252+129, при км254+082;

- Път ІІІ-5305 при км. 9 +313 при с. Веселиново, община „ Тунджа“ до км 5+470 ;

- гр. Ямбол- ул. „Преслав“, ул. Янко Сакъзов“ УПИ VІ, кв.102, по плана на града, ул.„Димитър Благоев“, ул. „Парчевич“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Търговска“;

- Път ІІІ-7072 от км.26+600 до 21+600, път І-7 от км.256+000 до км249+300;  

- Общински път  за с. Зимница, община „Тунджа“;

Обектът е четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи и чл. 8, ал. 5, буква „ж“  от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Строителството да се извърши при следните условия:

1. Да се сключи договор за упражняване на строителен надзор.

2. Да се спазват одобрените проекти.

3.Да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при условията на чл. 157, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ.

4. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

5. Да се изпълнят мерките за селективно разделяне на отпадъците, включително оползотворяване на хумусния земен слой, съгласно плана за управление на отпадъците.

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и областните управители (обн. ДВ бр.94/12.08.1998 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането й (обн. ДВ. бр. 111 от  28.12.2001 г.) е платена такса за одобряване на инвестиционен проект   от 500 лв. и 250лв. за издаване на разрешение за строеж , с платежни нареждания от 31.01.2017 г. по сметка на Областна администрация – Ямбол.

За издаденото разрешение за строеж да се съобщи на заинтересованите лица с обявление , обнародвано в „Държавен вестник”.

На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд  в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 04 Юли 2017 14:30)