Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-PC-33-00003
ЯМБОЛ 22.05.2017 г.

 

  С разрешение за строеж № 1 от № 1/10.06.2016  на Областен управител на област  Ямбол  е разрешено на „Овергаз мрежи“ АД ,ЕИК130533432, представлявано от Михаил Захманов, да извърши предвидените строително монтажни работи  в съответствие с одобрените технически проекти за строеж: „Разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри“ ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол“.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило Заявление с вх. № ОУ-01755/17.05.2017 г. на „Овергаз мрежи“ АД ,ЕИК130533432, представлявано от Михаил Захманов, чрез Красимира Кирева - пълномощник, с искане за допълване на Разрешение за строеж № 1/10.06.2016 г. на основание чл.154, ал.5 за обект: „Разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри“ ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол“, поради промяна по време на строителство, изразяваща се в изменение на трасето на разпределителния газопровод от ПК 0+00 до ПК 0+31.46.

 

 

Към Заявлението са приложени Инвестиционен проект във фаза: Работен проект със сигнатура Я-01-А134/А-Д1, допълнени към План –схема за газификация на гр. Ямбол , одобрена със Заповед № ТУ/02-00030/25.04.2017г.на Кмета на община Ямбол , Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите от 16.05.2017г. на  консултантска фирма „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София , ул. „Цар Борис ІІІ“ №100, ет. 1 с Удостоверение № РК – 0204 от 02.06.2014 г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране, Дирекция за национален строителен контрол със срок на валидност на удостоверението до 02.06.2019 г., Заповед № ДС04/0004 от 21.01.2016г. на Областен управител на област Ямбол за одобряване на ПУП –ПП и план схема на разпределителен газопровод с обхват повече от една община, Заповед № ТУ/02-00030 от 25.04.2017г. на Кмета на община Ямбол  за одобряване на план-схема  за газоснабдяване  към ПУП-ПРЗ за УПИ  І5,8,89, кв.32 , м. „Пампулово дере“ , влязла в сила на 15.05.2017г., Решение за преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС №С3-62-ПР/2013г. на РИОСВ- Стара Загора, Решение за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя № РСПП-14 от 17.09.2016г. , издадено от Областно пътно управление-гр. Ямбол, Становище №934 от 27.09.2016г. на РС ПБЗН –гр. Ямбол, Протокол № 18142361-1/24.08.2016г.  за съгласуване на  проекти  от „ ЕВН България- Електроразпределение“ ЕАД, Становище № 95-0-81/ 22.08.2016г. от БТК ЕАД за съгласуване  на проектна документация, съгласуване на проекта с печат от страна на „ВиК „ ЕООД гр. Ямбол.

Инвестиционният проект е с предмет изменение на трасето на разпределителния газопровод до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри“ ЕООД от ПК 0+00 до ПК 0+31.46.  Промяната е съществена  по смисъла на чл.154, ал.2 ,т.8 от ЗУТ и се състои в изменение на трасето на газопровода с дължина 55м. , като същия преминава през имоти с идентификатори 87374.32.220 - полски път общинска собственост  и 87374.32.223 –Републикански път  III-5304 Ямбол – Кукорево, държавна собственост.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 154, ал. 5, ал. 2, т. 8 , ал.6 , във  връзка  чл.145, ал. 1, т. 2 и чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 от ЗУТ,

 

ДОПУСКАМ:

 

ДОПЪЛВАНЕ  на Разрешение за строеж № 1/10.06.2016  на Областен управител на област  Ямбол  за

ОБЕКТ„Разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри“ ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол“ с промяна на трасе на газопровода с дължина 55м  през имоти с идентификатори 87374.32.220  и 87374.32.223 по КК и КР на гр. Ямбол, в обхвата на одобрената със Заповед № ТУ/02-00030/25.04.2017г.на Кмета на община Ямбол План –схема за газификация на гр. Ямбол.

Обектът е ВТОРА категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи и чл. 4, ал. 2, т. 6  от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Строителството да се извърши при следните условия:

1. Да се сключи договор за упражняване на строителен надзор.

2. Да се спазват одобрените проекти.

3.Да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при условията на чл. 157, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ.

4. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

5. Да се изпълнят мерките за селективно разделяне на отпадъците, включително оползотворяване на хумусния земен слой, съгласно плана за управление на отпадъците.

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и областните управители (обн. ДВ бр.94/12.08.1998 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането й (обн. ДВ. бр. 111 от  28.12.2001 г.) е платена такса за одобряване на проекта в размер на 250 лв. с платежни нареждания от 22.05.2017 г. по сметка на Областна администрация – Ямбол.

Неразделна част от заповедта са одобрените проекти от Областен  управител на област Ямбол.

 Заповедта за допълване Разрешение за строеж № 1/10.06.2016  на Областен управител на област  Ямбол да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.

  На основание чл. 149, ал. 4 от Закон за устройство на територията заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 26 Май 2017 14:02)