Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА

З А П О В Е Д

  ДС 04/00007
ЯМБОЛ 03.07.2017 г.
към ЗАПОВЕД
  ДС 04/00001 от 08.02.2017 г.

 

 Със Заповед № ДС-04-00001 от 08.02.2017г. Областен управител на област Ямбол е разрешил на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ ,бл.27, ет.15, ЕИК 128029350 , представлявано от  Жулиета Ахмедова Господинова-управител да изработи  Подробен устройствен план –парцеларен план   за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила , община „ Тунджа“, с.  Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“  до с. Иречеково, община Стралджа“, като за целта е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане  с вх.№ ОУ-01922 от 01.06.2017г. от „ ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД за одобряване  допълнение към техническо задание за обект: „Подробен устройствен план –парцеларен план   за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила , община „ Тунджа“, с.  Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“  до с. Иречеково, община Стралджа“  като в обхвата на разрешения  ПУП-ПП да се включат и  поземлени имоти ПИ 000110 –напоителен канал и ПИ 000119 –полски път от землището на с.Джинот , община Стралджа. Към искането са приложени : предложение за трасето –графична част и регистър на имоти и собственици с ограничителен режим на ползване в землищата на с. Джинот и с. Иречеково ,община Стралджа. С писмо вх. № ОУ-02274/28.06.2017г.на „ Диана кабел ТВ“ е представено допълнение към техническо задание.

  Предвид горното и на основание чл.124а, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.125  от Закона за устройство на територията и чл.283, ал.3 от Закона за електронните съобщения, във връзка с искане с вх.№ ОУ-01922 от 01.06.2017г. от „ ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД

Н А Р Е Ж Д А М

да се допълни Заповед№ ДС-00001 от 08.02.2017г.  на Областен управител  на област Ямбол , с която се разрешава на  „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „ Златен рог“ ,бл.27, ет.15, ЕИК 128029350 , представлявано от  Жулиета Ахмедова Господинова-управител да изработи  Подробен устройствен план –парцеларен план   за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила , община „ Тунджа“, с.  Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“  до с. Иречеково, община Стралджа, като за трасето на оптичния кабел преминаващ през землището на с. Джинот, община Стралджа  се добавят следните поземлени имоти:  ПИ 000110 –напоителен канал и ПИ 000119 –полски път.

ПУП–парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба №8/ от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и  одобрено техническо задание  и допълнението към него.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.124б ал.3, да се изпрати на община Стралджа за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, както и да се впише служебно в регистъра на  общинската администрация  съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ. Същата да се сведе до знанието на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД по установения ред.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ  заповедта не подлежи на оспорване.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № ДС-04-00001 от 08.02.2017г. на Областен управител на област Ямбол.

 

Приложение:  одобрено допълнение на  техническо задание за изработване на ПУП – ПП с регистър на засегнатите имоти и трасе на оптичния кабел


ХРИСТО КОЛЕВ
За областен управител на област Ямбол
съгласно Заповед за заместване РД-01-00053/30.06.2017 г.

Последна промяна (Вторник, 04 Юли 2017 14:45)