ПРОТОКОЛ


за допуснатите и недопуснатите кандидати


за длъжността Старши експерт
                            (наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост
                             (наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, по специалността ХМС или ХТС и за допълнителна квалификация/ако има такава
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
Години професионален опит-1 година или
Минимален ранг - VМ
Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: ХМС или ХТС

 


Име, презиме

и фамилия на кандидата


Представени ли са всички документи,

които се изискват според обявата(1)


Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания

задлъжността(2)

Основание за

недопускане

800x600 1.Любомир Иванов Христов да да  

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс кандидата:

1. Любомир Иванов Христов

Посоченият  кандидат трябва да се яви  на тест на 20 юли 2017 год. от 10.00 часа в
сградата на Областна администрация – Ямбол

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
                     
    

                   1 ……………(П)…………………….
                                 (Павлина Пенева)

                   2 ……………(П)……………………
                                 (Екатерина Иванова)

                   3…………….(П)……………………
                                  (Йорданка Великова)Дата: 11.07.2017 г.
 

Последна промяна (Вторник, 11 Юли 2017 12:16)