Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00006


ЯМБОЛ 26.09.2017 г.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-03239-20.09.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Сливен - Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203, МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207, част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол и автобусна линия Ямбол – Елхово (експресна линия) част от Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

 

От фактическа страна се установи следното:

 

 

С Решение № АК 1202-00005 от 29.09.2016 г. на Областен управител на област Ямбол на основание чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., във връзка с чл. 16д, ал. 6 и чл. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, на Кмета на община Ямбол е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии Сливен - Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203, МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207 и Ямбол – Елхово (експресна линия), част от Републиканската и Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащия договор (01.10.2016 г.) до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 01.10.2017 г.

На основание Решение № АК 1202-00005 от 29.09.2016 г. на Областен управител на област Ямбол Община Ямбол е сключила Договор Рег. № ДГ/05-000100 от 30.09.2016 г. с „ДИЧОНИ“ ЕООД за извършване на обществен превоз на пътници по горепосочените автобусни линии за срок до сключването на нов договор с избран изпълнител след проведена процедура, но не по-дълъг от настъпването на 02.10.2017 година.

С оглед изтичане срока на действие на Договор Рег. № ДГ/05-000100 от 30.09.2016 г. и липсата на технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, Кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла  на  чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), въз основа на пряко възлагане.

Така направеното искане, считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги....Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години."

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

В конкретния случай, с изтичане срока на действие на Договор Рег. № ДГ/05-000100 от 30.09.2016 г. с „ДИЧОНИ“ ЕООД за извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Сливен - Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203, МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207 и автобусна линия Ямбол – Елхово (експресна линия) се обосновава невъзможността за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, поради което считам, че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р А З Р Е Ш А В А М: 

            Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Сливен - Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203, МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207, част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол и автобусна линия Ямбол – Елхово (експресна линия) част от Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на договора до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 01.10.2018 г.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по автобусна линия Сливен - Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203, МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207, част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол и автобусна линия Ямбол – Елхово (експресна линия) част от Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок  от  публикуването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в       14-дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Ямбол по реда на АПК.

ВОЛЕН ДИЧЕВ /П/

За Областен управител на област Ямбол

Съгласно Заповед за заместване РД-01-00073/26.09.2017 г.

Последна промяна (Понеделник, 02 Октомври 2017 15:32)