There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 
Изх. № ОУ-03898

02.11.2017 г.

ДО

 

ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА БОРОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

ДОБРИНКА ЙОВЧЕВА АНДОНОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

МАРА ЙОВЧЕВА ДОБРЕВА
ГР. Б У Р Г А С

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

 

С настоящото Ви съобщавам, че е издаден индивидуален административен акт – Заповед № АПО-02-00001 от 15.09.2017 г. на Областен управител на област Ямбол, с която е уважено като основателно искане с вх. № 91/0013 от 21.01.2009 г. за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗИД на Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, подадено от Яна Йовчева, Йорданка Борова, Добринка Андонова и Мара Добрева, в качеството на наследници на Йовчо Добрев Йовчев, и е определен размера на полагащото се еднократно обезщетение за необезщетения период на претърпяната от наследодателя Ви репресия.

 

Издадената Заповед Ви е изпратена с придружително писмо рег. № ОУ-03213 от 15.09.2017 г. като видно от върнатите известия за доставяне не сте намерени на  посочените от Вас адреси.

В тази връзка и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК настоящото съобщение да бъде поставено на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на Областна администрация Ямбол: www.yambol.government.bg

Уведомявам Ви, че можете да обжалвате Заповед № АПО-02-00001/15.09.2017 г. в  14-дневен срок от съобщаването й чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд Ямбол по реда на АПК.

Административният акт се счита за съобщен от датата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Ямбол и на интернет страницата на администрацията – 02.11.2017 година.

Можете да получите Заповедта и да се запознаете с преписката по издаването й в сградата на администрацията всеки работен ден.

 

 

С уважение,

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

 

ВК/ММ

Материал № 7 към док. № 91(37525)-00013 - 21.01.2009

Last Updated (Thursday, 02 November 2017 15:22)