There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04291

04.12.2017 г.

 

 

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

       Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2018 г., се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:
-   Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
-  Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;
-  Свличане или срутване на земни пластове;
- Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;
-   Увреждане на имущество от превозно средство или животно;
-   Земетресение;
-   Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
-   Късо съединение/токов удар.
Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 08 декември 2017 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.
Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:
Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 05 December 2017 08:51)