Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00004

Ямбол, 30.03.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от ППЗДС и Протокол от 28.03.2018 г. от заседание на Комисия, определена със Заповед № ДС-04-00002 от 12.02.2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Обявявам за непроведен открития със Заповед № ДС-04-00002 от 12.02.2018 г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, актуван с АДС3697/20.12.2017 г., представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.11.166 по КККР на село Могила (заповед за одобрение на КККР № РД-18-357/15.09.2017 г. на ИД на АГКК), община „Тунджа“, област Ямбол, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план 011166 по КВС на землището на с. Могила, парцел I, отреден за „Ветеринарна лечебница“ по парцеларен план, ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с идентификатор 48787.11.166.1, със застроена площ 127 кв.м, предназначение: селскостопанска сграда, год. на строеж 1980 г., при граници на ПИ: ПИ с идентификатори: 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.165, 48787.11.167, 48787.11.44, съгласно Скица на поземлен имот № 15-23326/15.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол.

 

2. На основание чл. 46 от ППЗДС прекратявам процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижимия имот – частна държавна собственост, подробно описан в т. 1 от същата заповед.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, както и на видно място в сградата на администрацията в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

 

Последна промяна (Петък, 30 Март 2018 16:13)