There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00009

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

На основание чл.32 от Закона за администрацията, чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02856-07.09.2018г. от Община Ямбол и Община „Тунджа“ чрез „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 128565946, представлявано от Атанас Петров Иванов-управител, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и Община Ямбол, техническо задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласуван от Община Ямбол, Община „Тунджа“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

 

I.  ОДОБРЯВАМ техническо задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект: „Водопровод Ф90 за захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60 по КККР на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, находящ се на територията на община Ямбол и община "Тунджа", област Ямбол.

 

II. РАЗРЕШАВАМ изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура: „Водопровод Ф90 за захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60 по КККР на с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, находящ се на територията на община Ямбол и община "Тунджа", област Ямбол, съгласно одобреното задание по чл.125 от ЗУТ и приложената схема с предложение за ПУП-Парцеларен план.

     

    Комплексният проект за инвестиционна инициатива трябва да съдържа следните съставни части:

 

1. Проект на ПУП-Парцеларен план;

2. Инвестиционен проект.

 

    Проектът за ПУП-ПП да се изработи въз основа на одобреното задание като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община Ямбол и община "Тунджа", през които минава трасето на горепосочения обект. Преди разглеждане на комплексния проект от Областен експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), същият трябва да се съгласува от Възложителя със заинтересуваните централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6, и чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ.

 

    Преди одобряването му, проектът за ПУП-ПП трябва да се съгласува със СГКК-Ямбол за териториите с влезли в сила КККР.

 

    На основание чл.128, ал.1 и ал.2 във вр. с ал.12, изречение последно от ЗУТ проектът за ПУП-ПП следва да се съобщи от Община Ямбол и Община "Тунджа" с обявление, обнародвано в "Държавен вестник", поставяне на таблото за обяви и публикуване на интернет страницата на съответната община и в поне един местен вестник.

 

    На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и преписи от нея да се изпратят на Община Ямбол и Община "Тунджа" за разгласяването й по реда чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

  

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 25 September 2018 14:41)