There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

 

- Професионален опит – 1 (една) година или Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

- Специфични изисквания: не се предвиждат.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Счетоводство, Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в публичния сектор, Счетоводство и одитинг, Счетоводство и управленски анализи, Счетоводство и финанси, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Счетоводство и одит в банките. Минимално изискуемият професионален опит от 1 (една) година следва да е в областта на счетоводството.

3. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.

                4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

5. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;

- Копие от документи (трудова книжка, служебна книжка, длъжностна характеристика и др.), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

6. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация Ямбол.

7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 13.03.2019 г.

               8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

9. Кратко описание на длъжността: Оформя и обработва счетоводните документи, свързани с отчитане на финансово-счетоводната дейност при стриктно спазване на основните принципи на счетоводната дисциплина, финансовия контрол, счетоводното законодателство в Република България, сметкоплана и счетоводната политика на Областна администрация Ямбол.

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 600 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Last Updated (Friday, 01 March 2019 12:07)