С Ъ О Б Щ Е Н И Е:


Областният управител на област Ямбол съобщава, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00002-21.10.2019 от 21.10.2019 г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1  и ал.4  от ЗУТ се разрешава “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с.Златиница до НР-гр.Елхово“- обект 4 от проект: “Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол“. Трасето на водопровода минава през землищата на гр.Елхово, с.Добрич, община Елхово и с.Златиница, община Болярово, област Ямбол в сервитута на съществуващия водопровод „Воден-Елхово“. Строежът е първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗУТ и чл.2, ал.2, т.4 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата за видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.