С Ъ О Б Щ Е Н И Е:


Областният управител на област Ямбол съобщава, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00003-28.10.2019 от 28.10.2019 г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1  и ал.4  от ЗУТ се разрешава „Електроразпределение-Юг“ ЕАД, гр.Пловдив да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на обект: „Кабелна линия СрН 20 kV от ТП „Могила“ до съществуващия СРС на въздушна линия СрН 20 kV „Веселиново“. Поземлените имоти, през които минава трасето на ел. кабел по КККР са: на територия на град Ямбол и в землището на гр. Ямбол: 87374.15.112, 87374.520.2, 87374.520.6, 87374.520.8, 87374.520.1, 87374.521.1; в землището на с. Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол: 10776.19.63, 10776.16.79, 10776.19.62, 10776.19.64, 10776.16.68, 10776.16.3. Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата за видовете строежи.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.