РЕШЕНИЕ
 
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
27.08.2010г.        № 175     гр. София
 
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, с идентификатор 27382.500.1838.1.21, представляващ магазинно помещение в подблоковото пространство на жилищен блок със ЗП 72,69 кв.м, ведно с 3, 858% идеални части от общите части на сградата и съответния % от отстъпеното право на строеж върху терена, находящ се в гр. Елхово, ул. "Търговска" № 4, вх. В, ет.1, общ.Елхово, област Ямбол
 

Последна промяна (Четвъртък, 09 Септември 2010 13:25)