РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”

 

Дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

1.Кратко описание на длъжността: Изготвя експертни анализи, прогнози и становища, отнасящи се до държавната собственост и устройството на територията; извършва консултации по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост и устройството на територията; осъществява координация между администрациите.

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

2.1.Образование – висше, придобито по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” или „Икономика”

2.2.Степен на завършено образование: магистър

2.3.Професионален опит или присъден ранг – 4 години, придобит в областта на: устройство на територията или на финансово-стопанските дейности,

или

ІІІ младши ранг

3.Минимален размер на основната заплата: 393 лв.

4.Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой

5.Начин на провеждане на конкурса:

-Решаване на тест

-Интервю

6.Необходими документи:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по съответната специалност от посочените професионални направления;

- Копие от документи, доказващи наличието на изискуемия професионален опит или на придобит ранг;

- свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство.

7.Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

8.Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 01.10. 2010 г.

9.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/

За допълнителна информация на тел.: 68 68 14 – Йорданка Великова.

Последна промяна (Понеделник, 20 Септември 2010 09:52)