There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”

 

Дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

1.Кратко описание на длъжността: Изготвя експертни анализи, прогнози и становища, отнасящи се до държавната собственост и устройството на територията; извършва консултации по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост и устройството на територията; осъществява координация между администрациите.

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

2.1.Образование – висше, придобито по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” или „Икономика”

2.2.Степен на завършено образование: магистър

2.3.Професионален опит или присъден ранг – 4 години, придобит в областта на: устройство на територията или на финансово-стопанските дейности,

или

ІІІ младши ранг

3.Минимален размер на основната заплата: 393 лв.

4.Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой

5.Начин на провеждане на конкурса:

-Решаване на тест

-Интервю

6.Необходими документи:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по съответната специалност от посочените професионални направления;

- Копие от документи, доказващи наличието на изискуемия професионален опит или на придобит ранг;

- свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство.

7.Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

8.Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 01.10. 2010 г.

9.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/

За допълнителна информация на тел.: 68 68 14 – Йорданка Великова.

Last Updated (Monday, 20 September 2010 09:52)