There are no translations available.

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
№ АК1201/0004
Ямбол, 05.10.2010 г.
 
          На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с Решение № 4от 07.09.2010 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане относно отпускане на средства за извършване на неотложни възстановително-укрепителни работи насградата на манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект: Манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,при бюджет за всички дейности 93 133 лв. (деветдесет и три хиляди сто тридесет и три лева) с включен ДДС.
Място на извършване на дейностите: с. Чарган, сградата на манастир „Св. Възкресение Господне”/„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”
І.ПРЕДМЕТ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО: укрепване на пропадналата по западния склон на горепосочената сграда подпорна стена чрез изграждане на нова подпорна стена, при спазване на действащата нормативна уредба.
При осъществяване предмета на строителството следва да бъдат извършени подробно описаните в Количествено-стойностната сметка строително-ремонтни работи на:
1. Подпорна стена (вътрешна – 10,80 м) и външна (18,00 м) с прилежащите им плочи;
2. Подпорна стена (външна – 14,00 м + 7,30 м = 21,30 м);
3. Закотвеща плоча 730/650 и стени за подпорна стена 7,30 метра;
4. Инжектиране на циментов разтвор във фуги на скали,
          по начина и с материалите, посочени в КСС и в одобрения инвестиционен проект, при спазване нормите на ЗУТ и изискванията по ЗБУТ.
          Количествено-стойностната сметка и одобрения инвестиционен проект са неразделна част от настоящата заповед.
 ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:до 30.12.2010 г. (тридесет и първи декември две хиляди и десета година). Срокът може да бъде удължен поради неблагоприятни атмосферни условия, при стриктно спазване на действащата нормативна уредба.
IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОФЕРТА, НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА:
Кандидатите за изпълнител на СРР по т. І от настоящата заповедтрябва да имат опит в изграждане на носещи конструкции и/или елементи на такива и да притежават необходимото техническо оборудване. Ръководният и технически персонал на кандидата трябва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката.
Кандидатите за изпълнител трябва да имат годишен оборот от изпълнени СРР за всяка от последните три години минимум 150 000 лв.
Кандидатите за изпълнител трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група на строежи до четвърта категория /вкл./.
Кандидатите задължително извършват оглед на място и се запознават с всички условия, които биха повлияли на предложението, за което подписват декларация по образец.
При осъществяване предмета на строителството не се допуска участието на подизпълнители.
Кандидатите задължително трябва да притежават застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” за всички работещи на обекта, важащи за целия период на договора.
Офертите се изготвят в съответствие с определените с настоящата заповед изисквания и при спазване разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Всеки участник задължително попълва дадените в документацията образци.
До оценяване се допускат само кандидати, представили всички долупосочени документи.
          КАНДИДАТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ заявление за участие по образец, към което задължително прилагат:
1. Копие на документа за регистрация на кандидата или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. Заверено копие на документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС);
3. Декларация от посещение на обекта – образец № 1;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - образец № 2;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - образец № 3;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - образец № 4;

7.
Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, а именно:
- Заверено копие на отчет за приходите и разходите и баланс за всяка от последните три години;
 
         - Информация за общия оборот и оборот от изпълнени обекти в областта на строителството за последните 3 години;
8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, а именно:
- списък на основните договори за строителство от подобен характер на обекта на поръчката(образец 5), включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Препоръките следва да бъдат в оригинал или заверени копия.
- списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
- документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на ръководните служители и лицата, които отговарят за извършването на строителството;
- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 години (образец 6);
- данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството;
- списък на квалифицирани строителни работници (образец 7) съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България.
От представените документи следва да е видно, че ръководният и техническият персонал на участниците притежава опит и квалификация, съответстваща на посочените изисквания.
- декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката (образец 8);
Участниците трябва да разполагат с необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на поръчката.
9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:
- видовете материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението напоръчката – посочва се производител /търговска марка/ и се представят сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спесификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката. Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод;
- План за безопасност и здраве;
 
10. Заверено копие на документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група на строежи до четвърта категория /вкл./.

11. Заверено копие от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ;
12. Заверено копие от валидна застрахователна полица по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;
13. Декларация за подизпълнител/и – по образец9;
14. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството – по образец10;

15. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на оферти; в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това;
16. Ценово предложение – по образец № 11 и КСС по образец /образец 12/, които следва да бъдат поставени в малък непрозрачен плик, обозначен с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”;
17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
18. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР).
Копията на документите се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това. Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.
Всеки кандидат представя само една оферта.
Заявленията за участие се подават лично или чрез представител в деловодството на Областна администрация – Ямбол, находяща се на ул. „Жорж Папазов” № 18 в гр. Ямбол, п.к. 8600.
          Крайният срок е 17:30 часа на 11.10.2010 г.
Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки.Непознаване на условията на обекта или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на участника, определен за изпълнител.
При подписване на договора задължително се представя документ за внесена гаранция за добро изпълнение, както и документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.
 
                Постъпилите заявления се регистрират, като им се поставя входящ номер. Приложените към заявленията документи, заедно с малкия непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва в присъствието на лицето.
Когато заявлението се подава по пощата (задължително с препоръчано писмо с обратна разписка), същото, ведно с всички документи се поставя в голям непрозрачен плик, на който се изписват: предметът на услугата и данните на кандидата (наименование, адрес, тел. за контакти, факс). Ценовото предложение, ведно с КСС следва да са също в малък непрозрачен плик, поставен в големия плик.
ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: най-ниска предложена цена за извършване на всички дейности – предмет на поръчката.
…………………..
Покани за представяне на оферти да се изпратят на фирми с опит в извършване на съответните видове СРР по т. І от настоящата заповед.
VІІІ. Настоящата заповед да се обяви на таблото на Областна администрация – Ямбол и да се публикува на интернет-страницата на администрацията.
 
 
 
ТАНЯ ДИМИТРОВА (п)
Областен управител на област Ямбол