There are no translations available.

СПИСЪК
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
за длъжността Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

1. Ганка Иванова Даскалова – Няма представените документи, удостоверяващи професионален опит – 4 години или присъден ранг – ІІІ М. Липсва декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.
 
 
 
          Председател:………"П"……………………….
                                               
                                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 14:58)