З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0005
 
Ямбол 02.11.2010 г.
 
    На основание чл. 2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове,
 

Н А Р Е Ж Д А М:
 
        Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Зимно поддържане на района на ГКПП „Лесово”, при бюджет до 40 000 лева без включен ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.

Място на извършване:
ГКПП „Лесово”.

І. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА
 Зимно поддържане на района на ГКПП „Лесово”.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА
При изпълнение предмета на услугата изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото законодателство. Машините и комплектованите с тях съоръжения и приспособления за снегопочистване и снегоизвозване трябва да отговарят на изискванията за високопроизводително, бързо и безопасно извършване на дейностите по отстраняване на снега. Веществата за обработка следва да отговарят на изискванията за извършването на съответните дейности. При почистването на снега специално внимание да се отделя на съоръжения от електропреносната, водоснабдителната, канализационната, газопреносната, съобщителната и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения на територията на ГКПП „Лесово”.
При обработка на заснежени и заледени участъци се извършва опесъчаване с механични пясъкоразпръсквачки. Допуска се обработка с насипна сол или луга със специализирани или приспособени машини.
Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на работата, увреждат чужда собственост или създават неудобство за нормалното функциониране на ГКПП. При осъществяване предмета на поръчката изпълнителят е длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки, огради, бордюри, сгради, елементи на вертикалната пътна маркировка и др., разположени на територията на ГКПП „Лесово”.
При извършване на услугата по отстраняване и извозване на снега изпълнителят използва всички приемливи и достъпни методи на действие, за да намали до крайна степен безпокойството или неудобството, което може да причини на трафика. Изпълнителят е длъжен да не позволява на нито едно ползвано от него превозно средство да превозва товар с тегло над позволеното и да не допуска разпиляване на превозваните вещества за обработка или натоварен за извозване сняг.
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
от датата на сключване на договора до 15.04.2011 г.
В случай на непредвидени обстоятелства след изтичане на указания срок (удължаване на зимния период, поява на обилни снеговалежи, образуване на преспи и поледици), срокът за изпълнение може да бъде удължен до приключване на непредвидените обстоятелства.
IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
При изготвянето на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
До оценяване се допускат само кандидати, представили всички долупосочени документи, а именно:
1. Заявление за участие – по Образец № 1.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
3. Заверено копие на Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата.
4. Копие от документи за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС.
5. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – по Образец № 2, Образец № 3 и Образец № 4.
6. Декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнението на поръчката - Образец № 7. Посочва се поименно вида на машините, както и информация за техническото им състояние на притежаваните от кандидата оборудване, машини и съоръжения. В случай, че кандидатът не разполага със собствена техника, същият доказва намеренията си, представяйки един от следните документи: договор за наем, договор за лизинг или предварителен договор или споразумение за наемане на необходимата за изпълнението на поръчката техника. Кандидатът трябва да разполага с такъв набор от машини, който да му позволява навременното и безопасно извършване на дейностите по отстраняването на снега.
7. Декларация за подизпълнител/и – Образец № 5.
8. Ценово предложение - по Образец № 6. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”.
9. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на офертите. В случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това.
10. Подписан и подпечатан проект на договор.
11. Пълен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.
Копията на документите се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции.
В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това.
Всеки кандидат представя само една оферта.Срокът на валидност на офертата следва да е 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.
Крайният срок е 17:30 часа на 08.11.2010 г. (осми ноември две хиляди и десета година).
Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки.
При сключване на договора, участникът, определен за изпълнителпредставя гаранция за изпълнение на договора - парична сума в размер на 5 % от стойността на услугата без ДДС, платима по банкова сметка на Областна администрация – Ямбол.
Офертата следва да е в самостоятелен, непрозрачен плик (с изписани на него: предметът на услугата и данните на кандидата - наименование, адрес, тел. за контакти, факс), в който плик се поставя и запечатаният плик с надпис „Предлагана цена”. Офертите се подават лично или чрез представител в деловодството на Областна администрация – Ямбол, находяща се на ул. „Жорж Папазов” № 18 в гр. Ямбол, п.к. 8600. Когато офертата се подава по пощата (задължително с препоръчано писмо с обратна разписка), същата, ведно с всички документи, се поставя в голям непрозрачен плик, на който се изписват: предметът на услугата и данните на кандидата (наименование, адрес, тел. за контакти, факс).
        При приемането на офертата, респ. след получаването й, същата се записва във входящия регистър, като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването.
V. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ:
Всеки кандидат представя ценово предложение – образец № 6. Предлаганите единични цени се образуват с калкулации, изготвени на база действащи нормативи за съответния вид работа,с включване на следните основни показатели: часова ставка; процент на допълнителни разходи за труд; процент на допълнителни разходи за механизация; транспортни, доставно - складови разходи и цени на влаганите от изпълнителя материали – сол, луга, пясък; процент на заложена печалба.
     Плащанията се извършват за действително извършените видове работи, но не повече от утвърдените финансови средства за зимно поддържане, по единични цени съобразно офертата на кандидата, определен за изпълнител на услугата. Плащането се извършва в български левове по банков път и не се допуска авансово плащане.
     Количествата на действително извършените видове работи по предмета на услугата и използваната специализирана техника се доказват чрез съставянето на сменни рапорти за всяка машина, а приемането на работата става въз основа на двустранни протоколи, подписани от представител на Възложителя и от Изпълнителя (респ. негов представител).
VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
 
най-ниска предложена цена за извършване на услугата
 
 
 
        
ТАНЯ ДИМИТРОВА (п)
Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 02 Ноември 2010 14:59)