РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


З А П О В Е Д
 
№ АК 1202/0006

Ямбол   05.11.2010 г.
 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, вр. чл. 2а, ал. 1 и чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 33 от Закона за регионалното развитие

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят поне три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.”, при фиксиран бюджет до 12 500 лева без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.

        Място на изпълнение: територията на област Ямбол.

І.ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА
Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА
Изискванията към услугата са подробно описани в „Техническо задание” на поръчка с предмет „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.” и в „Методика за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2010 г.”.

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Не по-късно от 15.12.2010 г.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Кандидати за изпълнител на услуга с предмет: „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.” могат да бъдат юридически лица, които отговарят на изискванията по т. VІІ от „Техническо задание” на поръчка с предмет „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.” .
При изготвяне на офертата участниците следва да се придължат точно към предварително обявените условия. Всеки участник има право да представи само една оферта. До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
При осъществяване предмета на услугата не се допуска участието на подизпълнител/и.
До оценяване се допускат само кандидати,представили всички долупосочени документи. Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки.
КАНДИДАТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ заявление за участие по образец № 1, към което задължително прилагат:
1. Копие на документ за регистрация на кандидата или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, респ. оригинал или заверено по надлежния ред копие на удостоверение за актуално състояние (за фирми без ЕИК).
2. Заверено копие на документ за регистрация на кандидата по ЗДДС, респ. декларация, че същият не е регистриран по ЗДДС.
3. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на оферти; в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това.
4. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП - по образец № 2, образец № 3 и образец № 4.
5. Декларация за подизпълнител - по образец № 5.
6. Списък на експертите, които ще участват при извършването на оценката, придружени с писмени доказателства за установяване на съответствието съобразно изискванията на Възложителя.
7. Предложение за изпълнение на дейностите, свързани с предмета на услугата съобразно „Техническо задание” на поръчка с предмет „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.” и „Методика за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2010 г.”.
8. Ценово предложение – то следва да бъде поставено в непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, като в сумата, представляваща предложената цена за извършване на услугата не се включва ДДС.
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Копията на документите се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това.
Всички документи, заедно с плика с надпис „Предлагана цена”, се поставят в голям непрозрачен плик.
Офертите се подават лично или чрез представител в деловодството на Областна администрация – Ямбол, находяща се на ул. „Жорж Папазов” № 18 в гр. Ямбол, П.К. 8600. Когато офертата се подава по пощата (задължително с препоръчано писмо с обратна разписка), същата, ведно с всички документи (вкл. и плика с надпис „Предлагана цена”), се поставя в голям непрозрачен плик, на който се изписват предметът на услугата и данните на кандидата (наименование, адрес, тел. за контакти, факс).
Постъпилите оферти се регистрират, като върху плика се поставя входящ номер, дата и час.
Крайният срок за подаване на офертите е 17:30 часа на 11.11.2010 г. (единадесети ноември две хиляди и десета година, четвъртък).

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
най-ниска предложена цена.
Постъпилите оферти ще бъдат разгледани на 12.11.2010 г. от 14:00 часа от Комисия, назначена по надлежния ред, като за резултатите участниците ще бъдеат писмено уведомени.
 
 
 
 
ТАНЯ ДИМИТРОВА (п)
Областен управител на област Ямбол