РЕШЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

13.10.2010                       № 206                        гр. София


СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, разположени в ПИ № 27382.57.144, находящ се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен".


На основание чл. 59, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
 
РЕШИХ:
1.          Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, разположени в ПИ № 27382.57.144, находящ се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен".


Търгът ще се проведе на 19.11.2010 г. от 14:00 ч. в сградата на отдел „Инфраструктура на отбраната" - Сливен, на адрес: гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе"№ 18.

2.          Описание на имота: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, находящ се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен", разположени в ПИ № 27382.57.144, по кадастралната карта на град Елхово, а именно:
1. Сграда с идентификатор № 27382.57.144.1, със застроена площ 98 кв.м, предназначение - "Складова база, склад", конструкция - полумасивна, брой етажи - един, година на построяване 1972 г.;
2. Сграда с идентификатор № 27382.57.144.2, със застроена площ 191 кв.м, предназначение - " Селскостопанска сграда", конструкция - паянтова, брой етажи - един, година на построяване 1972 г.;
3. Сграда с идентификатор № 27382.57.144.3, със застроена площ 149 кв.м, предназначение - " Селскостопанска сграда", конструкция - масивна, брой етажи - един, година на построяване 1978 г.;
4. Сграда с идентификатор № 27382.57.144.4, със застроена площ 90 кв.м, предназначение - " Селскостопанска сграда", конструкция- полумасивна, брой етажи - един, година на построяване 1970 г.
2.1. Граници на имота по акта:
Граници на ПИ 27382.57.144:
Север и изток- ПИ 27382.57.141
Юг-27382.57.103
Запад-27382.49.103
 
3. Търгът ще се проведе при следните параметри:
3.1. Начална тръжна цена 15 704,00 /петнадесет хиляди седемстотин и четири/лева.
3.2. Начин на плащане и срок на плащане.
 
Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски по сметка на дирекция "Финанси" - МО, IBAN BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, Българска Народна Банка, гр. София, пл. "Александър I" № 1, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител на област Ямбол.
3.3. Цена на тръжните книжа - 240 лв., с вкл. ДДС.
3.4. Закупуване на тръжните книжа - в сградата на Министерството на отбраната -гр.София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, през "Приемна" и в сградата на отдел „Инфраструктура на отбраната"-Сливен, на адрес: гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 18, всеки работен ден от 18.10.2010 г. до 12.11.2010 г. /включително/, от 09:00 ч. - 12:00 ч. и от 13:00 ч.-16:00 ч.
3.5. Огледът на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа, с предварителна заявка /по образец/, от 18.10.2010 г. до 12.11.2010 г. включително.
3.6. Плащане на депозит за участие в търга в размер на 1 571,00 / хиляда петстотин седемдесет и един/ лева, (10 % от началната тръжна цена) се извършва по сметка на дирекция "Финанси" - МО, IBAN BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, Българска Народна Банка, гр. София, пл. "Александър I" № 1.
3.7. Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика посочва конкретния имот, за който се отнася заявлението за участие, както и адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
 
Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на 16.11.2010 г. в сградата на отдел „Инфраструктура на отбраната", на адрес: гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 18.
3.8. Ред, начин и условия за провеждане на търга - съобразно условията, посочени в
утвърдените с настоящото решение тръжни книжа.
 
4. УТВЪРЖДАВАМ тръжните книжа за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, представляващ: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, разположени в ПИ № 27382.57.144, находят се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен".
 
…………………………………………………………………………………………..
 
6. Условията на търга - описание на имота, вида на търга, началната цена, датата, мястото и часа на провеждане на търга, специалните изисквания към участниците, размера на депозита и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в един национален и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Министерството на отбраната - www.mod.bg, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
В три дневен срок от издаване на решението условията на търга да се обявят на видно място в сградата на Областната администрация на област Ямбол, в сградата на Министерството на отбраната в гр.София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 и в сградата на отдел „Инфраструктура на отбраната"- Сливен, на адрес: гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 18.
 
7. Комисията по провеждане на търга съставя протокол, в който отразява данните по чл. 53, ал. 1 от ППЗДС и резултатите от проведения търг.
 
8. В седем дневен срок от провеждане на търга главният директор на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", да ми представи за утвърждаване протокола на комисията, заедно с цялата документация по провеждането на търга.
 
Изпълнението на решението възлагам на комисията по търга, а контрола по изпълнението му - на главния директор на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната".
             

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


    "П"     АНЮ АНГЕЛОВ

Последна промяна (Четвъртък, 11 Ноември 2010 12:38)