There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 
З А П О В Е Д
№ ДС 04/0030
Ямбол 28.10.2010 г.
На основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, въз основа на утвърден от Министъра на отбраната Протокол № … от 14.10.2010 г. на комисията за проведен търг
 
О П Р Е Д Е Л Я М :
 
1. ЕТ “Автосвят – Живко Вълчанов”, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол,  ул. “...” № …, вписан с решение  от … г. в търговския регистър на ... по ф.д. …, по описа на …, рег. …, том …, стр. …, парт. …, с ЕИК …, представлявана от …, с ЕГН …, за купувач на
недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС № 784/ 11.07.2001 г., находящ се в гр. Елхово, ул. „Търговска” № 4, част от пл. № 1838, парцел І, кв.81 по ПУП, представляващ – магазинно помещение в подблоково пространство на жилищен блок със застроена площ 72,69 кв.м, ведно с 3,858 % ид. части от общите части на сградата и съответен % ид. части от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници, подробно описани в АДС: изток – стълбище за вх. В; запад – улица ”Търговска”; север – улица „Раковски”; юг – Военен стол. съгласно Схема № 1141/17.03.2010г., издадена СГКК- Ямбол, имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1838.1.21 с площ 72,69 кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, адрес гр. Елхово, ул.” Търговска” № 4, вх. В, ет.1, предназначение: за търговска дейност, със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 27382.500.1838.1.26, 27382.500.1838.1.2; под обекта: 27382.500.1838.1.27; над обекта: 27382.500.1838.1.10, 27382.500.1838.1.4, 27382.500.1838.1.5.
 2. Определям цената на недвижимия имот по точка 1/първа/ в размер на  34 000,00(тридесет и четири хиляди) лева без ДДС, достигната на проведения търг на 14.10.2010г.
3. Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № … г. на Община Елхово е 10 231,70 лв.
    4. В 14(четиринадесет) дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед ЕТ “Автосвят – Живко Вълчанов” гр. Елхово, с ЕИК …, да заплати по IBAN сметка на дирекция „Финанси” - Министерството на отбраната – …… вБългарска народна банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1, както следва:
          - 32 874,00 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири)лева, представляващи разликата между цената на имота по точка 2/втора/ с приспаднат депозит от 1 126,00 (хиляда сто двадесет и шест)лева, който е заплатен с преводно нареждане № …по IBAN сметка на дирекция „Финанси” - Министерството на отбраната – …Българска народна банка, гр. София;
- 680 (шестстотин и осемдесет) лева, представляващи 2 % режийни разноски върху продажната цена по точка 2/втора/, на основание пар. 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС;
- 136,00  (сто тридесет и шест) лева, представляващи 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 66, във вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.
5. Купувачът следва да заплати също в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед 680 (шестстотин и осемдесет) лева, представляващи 2 % местен данък върху стойността на имота по точка 2/втора/, на основание чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ по сметката на отдел „Местни данъци и такси”, при община Елхово.  
6. Договорът с Купувача да се сключи в 7 (седемдневен) срок след представяне на надлежни документи за платена цена, режийни разноски и дължими данъци съгласно чл. 58, ал 1 от ППЗДС.
     Заповедта да се връчи на определения купувач, Директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация – Ямбол и на Министерство на отбраната, за сведение и изпълнение.
 
 
ТАНЯ ДИМИТРОВА /п/
Областен управител на   област Ямбол