There are no translations available.

З А П О В Е Д
№  РД01/0135
Ямбол, 26.11.2010 г.

  На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл.2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, във връзка с Работен проект за енергоефективна реконструкция на осветление на козирка над работна площадка, изготвен по Договор № ФС 0407/0032 от 08.11.2010 г. и доклад от 16.11.2010 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Енергоефективна реконструкция на осветление козирка над работна площадка и подмяна на 38 бр. осветителни тела тип халоген 400W на ГКПП - Лесово-Хамзабейли”, при бюджет за всички дейности до 49000 лв. без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.

Мястото на извършване на дейностите е ГКПП – Лесово.

 

 

 

І. ПРЕДМЕТ

          Предметът на малката обществена поръчка включва, следните дейности на ГКПП – Лесово-Хамзабейли:

1.   Енергоефективна реконструкция на осветление козирка над работната площадка, съгласно Работен проект за енергоефективна реконструкция на осветление на козирка над работна площадка, изготвен по Договор № ФС 0407/0032 от 08.11.2010 г.

2.   Подмяна на 38 бр. осветителни тела тип халоген 400W, съобразно КСС.

IІ. ИЗИСКВАНИЯ

1.   Изисквания към дейностите по Енергоефективна реконструкция на осветление козирка над работната площадка

При осъществяване на енергоефективната реконструкция на осветление козирка над работната площадка ГКПП - Лесово-Хамзабейли, следва да бъдат спазени изискванията на действащото законодателство. При изготвяне на необходимите ел.инсталации да се спазват указанията в следните нормативни документи: Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уреди и електропроводни линии; Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уреди в сгради; Санитарно-хигиенни норми, съгласно БДС 1786-84 и  EN 12464 от 1998 г.; Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 8 от 2003 г. за Мълниезащитата на сгради, външни  съоръжения и открити пространства.

При изпълнение на ел. дейностите да се спазват стриктно изискванията на всички правилници, норми, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност. Да се изготвят всички необходими протоколи за скрити работи, изпитвания и измервания, които са необходими за получаване на разрешение за въвеждане в експлоатация и са съгласно изискванията на ЗУТ, като за всички вложени материали и съоръжения се представят сертификати и декларации за съответствие.

Експлоатационният персонал на ГКПП - Лесово-Хамзабейли, следва да бъде подготвен, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаване на обекта да го снабди с необходимите инструкции и електрически схеми. Персоналът трябва да бъде обучен за борба с пожари от ел.апаратури.

2.   Изисквания към дейностите по подмяна на 38 бр. осветителни тела тип халоген 400W

Подмяната, включва дейностите по демонтаж, доставка и монтаж на 38 бр. осветителни тела на ГКПП - Лесово-Хамзабейли. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на действащото законодателство, касаещо посочените дейности.

По време на изпълнение на посочените в т. 1 и т. 2 дейности - предмет на малката обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да притежава съответните разрешителни, изискващи се от българското законодателство, за тяхното извършване и да извърши същите по начина и с материалите, посочени в КСС, при спазване нормите на ЗУТ и изискванията по ЗБУТ.

Количествено-стойностните сметки и изготвения по Договор № ФС 0407/0032 от 08.11.2010 г. Работен проект за енергоефективна реконструкция на осветление на козирка над работна площадка, са неразделна част от настоящата заповед.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

до 30.12.2010 г. (тридесети декември две хиляди и десета година). Срокът може да бъде удължен поради неблагоприятни атмосферни условия, при стриктно спазване на действащата нормативна уредба.

IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Кандидатите за изпълнители на малката обществена поръчка с предмет: „Енергоефективна реконструкция на осветление козирка над работна площадка и подмяна на 38 бр. осветителни тела тип халоген 400W на ГКПП - Лесово-Хамзабейли” могат да бъдат физически или юридически лица, които трябва да имат опит в изграждане на електрически инсталации и да притежават необходимото техническо оборудване. Ръководният и технически персонал на кандидата трябва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката.

Кандидатите за изпълнител трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи пета категория. При осъществяване предмета на малката обществена поръчка се допуска участието на подизпълнители. Офертата на участника следва да съдържа информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще се извършват, и дела на тяхното участие. Документи се представят за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

  Кандидатите задължително трябва да притежават застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” за всички работещи на обекта, важащи за целия период на договора.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

При изготвянето на офертата всеки кандидат трябва да се придържа към точно обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

До оценяване се допускат само кандидати, представили всички долупосочени документи, а именно:

1.            Пълен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

2.      Заявление за участие – по Образец № 1.

 3. Копие на документа за регистрация на кандидата или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

4. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР).

5. Заверено копие на документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС), респ. декларация, че няма регистрация по ЗДДС.

6. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на оферти; в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това.

7. Заверено копие на документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи пета категория.

8. Заверено копие от валидна застрахователна полица по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.

10. Заверено копие от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ.

11. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Образец № 2; Образец № 3 и Образец № 4.

12. Декларация за подизпълнител/и – Образец № 5

13. Декларация за наличната техника, с която кандидатът разполага за изпълнението на предмета на поръчката -  Образец № 6. Посочва се поименно вида на машините, както и информация за техническото им състояние на притежаваните от кандидата оборудване, машини и съоръжения. В случай, че кандидатът не разполага със собствена техника, същият доказва намеренията си, представяйки един от следните документи: договор за наем, договор за лизинг или предварителен договор или споразумение за наемане на необходимата за изпълнението на поръчката техника. Кандидатът трябва да разполага с такъв набор от машини, който да му позволява навременното и безопасно извършване на дейностите предмет на услугата. 

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

             - видовете материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката – посочва се производител /търговска марка/ и се представят сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спесификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката. Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод.

15. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.

16. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – по образец 9

17. Ценово предложение – по образец № 7 и КСС по образец /образец 8/, които следва да бъдат поставени в малък непрозрачен плик, обозначен с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.

Копията на документите се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това. Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

Всеки кандидат представя само една оферта. Срокът на валидност на офертата следва да е 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

 

Заявленията за участие се подават лично или чрез представител в деловодството на Областна администрация – Ямбол, находяща се на ул. „Жорж Папазов” № 18 в гр. Ямбол, п.к. 8600.

          Крайният срок е 17:30 часа на 06.12.2010 година.

Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на посочения краен срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки.

При подписване на договора задължително се представят документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, ал.5 от ЗОП.

Постъпилите заявления се регистрират, като им се поставя входящ номер. Приложените към заявленията документи, заедно с малкия непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва в присъствието на лицето.

Когато заявлението се подава по пощата (задължително с препоръчано писмо с обратна разписка), същото, ведно с всички документи се поставя в голям непрозрачен плик, на който се изписват: предметът на услугата и данните на кандидата (наименование, адрес, тел. за контакти, факс). Ценовото предложение, ведно с КСС следва да са също в малък непрозрачен плик, поставен в големия плик.

ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: най-ниска предложена цена за извършване на всички дейности – предмет на поръчката.

 

Определената Комисия да разгледа и оцени на 07.12.2010 г. от 10:00 часа офертите, както и да класира кандидатите, като за целта състави протокол. При разглеждане на офертите Комисията да се съобрази с утвърдените финансови средства в размер на 49 000 лева без ДДС и с определените в настоящата заповед изисквания. Покани за представяне на оферти да се изпратят на фирми с опит в извършване на съответните дейности предмет на малката обществена поръчка.

 

Настоящата заповед да се постави на таблото за обявления и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол. Информация за утвърдената документация за участие, може да се получи в деловодството на Областна администрация – Ямбол, находяща се на ул. „Жорж Папазов” № 18 в гр. Ямбол.

     

Димитър Иванов          (П)

За Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 29 November 2010 17:04)