There are no translations available.

З А П О В Е Д
№ ДС 04/0035
     Ямбол, 27.12. 2010 г.
 
          На основание чл. 59 , ал.6  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, въз основа на Протокол № П-366-175/14.10.2010 г. на комисията за провеждане на търга,   на първо място е класиран ЕТ ”Автосвят” Живко Вълчанов.  Със Заповед № ДС 04/0030 от 28.10.2010г. на Областен управител на област Ямбол същият е определен за купувач. С писмено заявление с вх. № 4701/0015 от 24.11.2010г от управителя на ЕТ”Автосвят” Живко Вълчанов до Областен управител на област Ямбол,   уведомява за отказа си да закупи имота. Предвид гореизложеното и на основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като класиран на второ място с ценово предложение
 
 О П Р Е Д Е Л Я М:
 
1. Живко Ангелов Христов с ЕГН XXXXXXXXXX ,  с адрес гр Елхово, ул. „..............” № ......... община Елхово, област Ямбол, за спечелил търга за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост , в управление на Министерството на отбраната, представляващ:
 – магазинно помещение в под блоково пространство на жилищен блок със застроена площ 72,69 кв.м, ведно с 3,858 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж в гр. Елхово, ул. „Търговска” № 4, част от пл. № 1838, парцел І, кв.81 с граници: Изток – стълбище за вх. В, Запад – улица”Търговска”, Север – улица „Раковски”, Юг – Военен стол / подробно описани в приложението към АДС № 784/11.07.2001 г./. Съгласно Схема № 1141/17.03.2010г. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1838.1.21 с адрес гр. Елхово, ул.” Търговска” № 4, вх. В, ет.1: Предназначение на самостоятелния обект : За търговска дейност, с площ 72,69кв.м., със съседни самостоятелни обекти : На същия етаж: 27382.500.1838.1.26, 27382.500.1838.1.2,  Под обекта: 27382.500.1838.1.27, Над обекта: 27382.500.1838.1.10, 27382.500.1838.1.4, 27382.500.1838.1.5
Недвижимият имот е актуван с АЧДС № 784/ 11.07.2001 г. с предоставени права за управление на Министерство на отбраната- София.
2. Определям цената на недвижимия имот по точка 1/първа/ в размер на   28 400,00 /двадесет и осем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, като второ ценово предложение на проведения търг на 14.10.2010г.
3. Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка на собственост по чл.264, ал.1 от ДОПК от Община Елхово с изх. № 955/04.08.2010 г. е 10 231,70 лв.
 
4. В 14 (четиринадесет ) дневен срок от влизане в сила и връчване на настоящата заповед, Живко Ангелов Христов с ЕГН XXXXXXXXXX, да заплати по IBAN  сметка на дирекция „Финанси” - Министерството на отбраната BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01. Българска народна банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1, както следва:
 
- 27 274 лева /двадесет и седем хиляди двеста седемдесет и четири лева /, представляваща разликата между стойността на имота, с второ ценово предложение  на търга, с приспаднат депозит от 1 126,00 /хиляда сто двадесет и шест лева /заплатен с платежен документ от 07.10.2010 г./;
-  568,00  лева /петстотин шестдесет и осем лева /, представляваща
 2 % режийни разноски, съгласно § 3  от ДР на ППЗДС;
- 113,60 лева /сто и тринадесет лева и шестдесет стотинки/, представляваща 20 % ДДС върху режийните разноски  по ЗДДС;
 
6. По сметка на Община Елхово  на основание ЗМДТ да се внесе сумата:
- 568,00  лева /шестстотин и осемдесет лева /, представляваща 2 % местен данък, съгласно чл. 46 и чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ.
   7. Въз основа на Заповедта, след представяне на надлежни документи за плащане, да се сключи договор за продажба на имота на основание чл. 58,ал 1, ал. 2 от ППЗДС.
     Заповедта да се връчи на определения за купувач, на директора на дирекция “АКРРДС” при Областна администрация - Ямбол и на Министерство на отбраната, за сведение и изпълнение.
 
 
 
 
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:       "П"
 
                                                      /Д.Иванов/

Last Updated (Monday, 07 February 2011 17:24)