There are no translations available.

З А П О В Е Д
№  АК1201/0002
Ямбол, 24.02.2011 г.

На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, във вр. с изпълнение  на неотложните мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на дейности по „Подновяване и освежаване на хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение на площадката на ГКПП „Лесово”, при бюджет за всички дейности 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) с включен ДДС.

 

Място на извършване на дейностите: територията на ГКПП „Лесово”.

 

 

І. ПРЕДМЕТ:

         Извършване на дейности по „Подновяване и освежаване на хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение на площадката на ГКПП „Лесово”, които включват:

I.1. Сигнализация:

1.1.         Доставка и монтаж на Указателни табели 1,20/05

1.2.         Доставка и монтаж на Знак № А9

1.3.         Доставка на Знак № Б2

1.4.         Доставка и монтаж на Знак № Б4

1.5.         Доставка и монтаж на Знак № В1

1.6.         Доставка и монтаж на Знак № В28

1.7.         Доставка на Знак № Г9

1.8.         Доставка  на Знак № Г10

1.9.         Доставка и монтаж на Знак № Ж15

1.10.    Доставка и монтаж на Знак № Т17

1.11.    Доставка и монтаж на Подвижни тръбни стойки

 

I.2. Маркировка:

         2.1.Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.

         2.2. Направа на прекъснати линии 0,2/1/1 машинно,  с перли,  за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.

         2.3. Направа на прекъснати линии 0,1/3/3 машинно,  с перли,  за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.

         2.4 Направа на Стоп линия, с перли,  за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.

         2.5. Направа на Маркировъчна линия едностранно наклонена, с перли,  за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.

         2.6. Направа на Маркировъчна линия двустранно наклонена, с перли,  за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.

         2.7. Маркировка за надписи, с перли,  за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.

Горепосочените видове дейности следва да бъдат извършени при стриктно спазване нормите на действащото законодателство, и Проект, изготвен по Договор № ФС 0407/0006 от 18.02.2011 година.

         Количествената сметка и Проекта са неразделна част от настоящата заповед.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 10.03.2011 г. (десети март две хиляди и единадесета година).

IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОФЕРТА

Кандидатите за изпълнители на малката обществена поръчка с предмет: „Подновяване и освежаване на хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение на площадката на ГКПП „Лесово” могат да бъдат физически или юридически лица, които трябва да имат опит в извършване на конкретните дейности и да притежават необходимото техническо оборудване. Ръководният и технически персонал на кандидата трябва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката.

Кандидатите за изпълнител трябва да имат за предходна година общ годишен оборот не по-малко от 40 000 лева.

Кандидатите задължително извършват оглед на място и се запознават с всички условия, които биха повлияли на предложението, за което подписват декларация по образец.

При осъществяване предмета на поръчката не се допуска участието на подизпълнители.

Кандидатите задължително трябва да притежават застраховка по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” за всички работещи на обекта, важащи за целия период на договора.

Офертите се изготвят в съответствие с определените с настоящата заповед изисквания и при спазване разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, респ. Закон за обществените поръчки. Всеки участник задължително попълва образците по утвърдената документация за участие.

         КАНДИДАТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ заявление за участие по образец, към което задължително прилагат:

1. Копие на документа за регистрация на кандидата или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. Заверено копие на документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС);

3. Декларация от посещение на обекта – образец № 1;

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - образец № 2;

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - образец № 3;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - образец № 4;

7. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, а именно:

- Заверено копие на отчет за приходите и разходите и баланс за предходната година;

         - Информация за изпълнени услуги от подобен характер;

8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, а именно:

- списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

- декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за  изпълнение на поръчката (образец № 5);

Участниците трябва да разполагат с необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на поръчката.

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

- видовете материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката – посочва се производител /търговска марка/ и се представят сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спесификации или стандарти, в съответствие с изискванията на Наредба № 18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и действащото законодателство. Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод;

        - Срок за изпълнение на поръчката.

10. Заверено копие от валидна застрахователна полица по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;

11. Декларация за подизпълнител/и  – по образец № 6;

12. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на оферти; в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това;

13. Ценово предложение – по образец № 7, което следва да бъде поставено в малък непрозрачен плик, обозначен с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”;

14. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР).

15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

16. Документ за закупена документация за участие в процедурата.

Копията на документите се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това. Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

Всеки кандидат представя само една оферта, в която задължително посочва нейната валидност в календарни дни.

Офертата се представя в Областна администрация – Ямбол на адрес: гр. Ямбол, п.код 8600, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

Пликът, в който се представя офертата, следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите по т. ІІІ.1 до т. ІІІ.8, т. ІІІ.10, т. ІІІ.11, т. ІІІ.12, т.ІІІ.14, т.ІІІ.15 и т. ІІІ.16;

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по т. ІІІ.9 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”;

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение по образец № 7 на участника – документ  по т.ІІІ.13.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

         Крайният срок за подаване на офертите е 13:00 часа на 01.03.2011 година.

Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки. Непознаване на условията на обекта или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на участника, определен за изпълнител.

При подписване на договора задължително се представя документ за внесена гаранция за добро изпълнение, както и документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: най-ниска предложена цена за извършване на всички дейности – предмет на поръчката.

V. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на процедурата, както следва: покана и проект на договор; образци на: заявление за участие; декларации обр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, ценово предложение – обр. № 7.

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА в размер на 10 лв. (десет лева), която следва да бъде внесена в касата на Областна администрация – Ямбол,, находяща се на ет. 3 в сградата, или по следната банкова сметка в ОББ – клон Ямбол; IBAN BG 95UBBS80023106143800.

………………………………………..

VІІІ. Настоящата заповед да се обяви на таблото на Областна администрация – Ямбол и да се публикува на интернет-страницата на администрацията.

 

НЕЛИ КАДИЕВА /П/

За Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 25 February 2011 11:12)